29 ตุลาคม 2553

ไทยอีนิวส์:กรณีทหารป้ายสีเป็น1ใน11เวปหมิ่นฯ ล่าสุดทัพเรือลบลิ้งค์ปฏิบัติการทำลายสื่อปชต.แล้ว


โดย ทีมข่าวไทยอีนิวส์
ที่มา เวบไซต์กองทัพเรือ*
29 ตุลาคม 2553

ข้อสังเกต:ล่าสุดเวบไซต์กองทัพเรือที่เผยแพร่ข่าวนี้ได้ลบข่าวนี้ทิ้งไปแล้ว โดยเมื่อคลิ้กลิ้งค์เข้าไป ปรากฎข้อความว่า

Oops! This link appears broken.DNS error occurred. Server cannot be found.


หมายเหตุ:ตามที่พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ผบ.ทบ.ประกาศว่ารู้ตัวหมดแล้วว่าใครหมิ่นสถาบันกษัตริย์ และจะขจัดทำลายให้หมดสิ้น เอกสารภายในของกองทัพเรือต่อไปนี้ ซึ่งเป็นผลจากการประชุมเมื่อ 1 มิ.ย.ที่ผ่านมา (หลังเหตุการณ์ 19 พ.ค.2553ไม่นาน) ที่ได้จัดตั้งหน่วยปฏิบัติการพิเศษให้"ทำลายต้นตอการกระทำผิดที่เข้าข่ายหมิ่นสถาบันฯ"..อาจจะบ่งชี้ได้ดีทีเดียว เพียงแต่มีการเหมารวมว่าเวบไซต์ต่างๆที่วิพากษ์วิจารณ์ไม่เห็นด้วยกับรัฐบาลนั้นเป็น"เวบไซต์หมิ่นสถาบัน"ไปอย่างเหมารวม ซึ่งเอกสารดังกล่าวระบุไว้ 11 เวบไซต์ รวมทั้งเวบไทยอีนิวส์ด้วย


คำชี้แจงจากไทยอีนิวส์กรณีทหารใส่ความเท็จเป็น1ใน11เวปหมิ่นฯ

ตามที่เอกสารของกองทัพระบุว่าไทยอีนิวส์ เป็นเวบไซต์ 1 ใน 11 รายที่เป็นภัยต่อความมั่นคง และอาจเข้าข่ายหมิ่น และ มุ่งร้ายต่อสถาบันพระมหากษัตริย์นั้น กองทัพต้องทำความเข้าใจข้อกฎหมาย ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112 ซึ่งแก้ไขโดยคำสั่งของคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน ฉบับที่ 41 ลงวันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2519 ที่กำหนดไว้ว่า

ผู้ใดหมิ่นประมาท ดูหมิ่น หรือแสดงความอาฆาตมาดร้ายพระมหากษัตริย์ พระราชินี รัชทายาท หรือผู้สำเร็จ ราชการแทนพระองค์ ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สามปีถึงสิบห้าปี


ตลอดการนำเสนอข้อมูลข่าวสารความคิดเห็นตลอดมาของไทยอีนิวส์นั้น ไม่เคย หมิ่นประมาท ดูหมิ่น หรือแสดงความอาฆาตมาดร้ายพระมหากษัตริย์ พระราชินี รัชทายาท หรือผู้สำเร็จ ราชการแทนพระองค์ แต่อย่างใดทั้งสิ้น เราทำหน้าที่เพียงการเสนอข้อมูลข่าวสาร ความคิดเห็น วิพากษ์วิจารณ์กิจการบ้านเมืองโดยสุจริต ตามสิทธิเสรีภาพที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ ฉบับพ.ศ.2550

และในเมื่อพระมหากษัตริย์ พระราชินี รัชทายาท ล้วนแต่ทรงคุณอันประเสริฐ อยู่เหนือการเมืองและความขัดแย้งใดๆ ไม่เคยทรงลงมายุ่งเกี่ยวการเมืองตามที่พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้ยืนยันหนักแน่น ดังที่ทราบกันแล้วนั้น ก็ยิ่งเป็นไปไม่ได้ที่ไทยอีนิวส์จะไปวิพากษ์วิจารณ์สถาบันฯ อย่าว่าแต่หมิ่นฯเลย

อนึ่งไทยอีนิวส์ได้ถูกคำสั่งนายสุเทพ เทือกสุบรรณ รองนายกรัฐมนตรี ผู้อำนวยการศอฉ.ปิดกั้นตามคำสั่งลงวันที่ 10 เมษายน 2553ก็ได้ระบุเพียงว่า"มีข้อความอันอาจทำให้ประชาชนเกิดความหวาดกลัว หรือเจตนาบิดเบือนข้อมูลข่าวสารทำให้เกิดความเข้าใจผิดในสถานการณ์ฉุกเฉิน จนกระทบต่อความมั่นคงของรัฐ หรือความสงบเรียบร้อย หรือศีลธรรมอันดีงามของประชาชน"(รายละเอียด)เท่านั้น

ซึ่งวิญญูชนที่ใช้เพียงสามัญสำนึกก็ย่อมรู้ว่า คำสั่งนี้ล้วนเป็นเท็จทั้งสิ้น

แต่กองทัพกลับยัดเยียดความเท็จยิ่งกว่าอีกว่า เรา และ 11 เวบไซต์ที่นำเสนอข้อมูลข่าวสารการเคลื่อนไหวเพื่อประชาธิปไตย เป็นเวบไซต์ที่กระทำผิดความมั่นคง หมิ่นสถาบันฯ ซึ่งเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย และขัดต่อรัฐธรรมนูญ

พฤติการณ์ดังนี้ของกองทัพยังหมิ่นเหม่ต่อการก้าวล่วง และดึงสถาบันกษัตริย์ให้ลงมาสู่วังวนความขัดแย้งทางการเมือง โดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ อันเป็นการกระทบกระเทือนต่อเบื้องพระยุคลบาทอีกด้วย

อนึ่ง สังคมควรตั้งคำถามด้วยว่า นี่เป็นกิจการที่กองทัพควรเข้ามายุ่งเกี่ยวด้วยหรือ..?

****

ทั้งนี้ เวบไซต์ของกองทัพเรือ รายงานผลการประชุมจัดตั้งเครือข่ายระดับที่ ๒ ของ พธ.ทร.(กรมพลาธิการทหารเรือ)เพื่อส่งเสริมและปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ บนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ณ ห้องประชุม พธ.ทร.(๒) เมื่อวันที่ ๑ มิ.ย.๕๓ เวลา ๐๙๓๐ - ๑๑๐๐ ดังนี้

ประชุมจัดตั้งเครือข่ายระดับที่ ๒ พธ.ทร.วาระการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ ฝ่ายเลขา ฯ ชี้แจงความเป็นมา และการดำเนินการของหน่วยควบคุม
ระเบียบวาระที่ ๓ กำหนดแนวทางการจัดตั้งและหน้าที่ความ
รับผิดชอบเครือข่ายระดับที่ ๒ ของ พธ.ทร.
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ระเบียบวาระที่ ๒ ฝ่ายเลขา ฯ ชี้แจงความเป็นมา และการดำเนินการ ของหน่วยควบคุม

ความเป็นมา ในห้วงเวลาที่ผ่านมา ได้มีกลุ่มบุคคลดำเนินการ เผยแพร่ข้อมูล รูปภาพ คลิปวิดีโอ ในทำนองหมิ่นและ มุ่งร้ายต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ผ่านทางเว็บไซต์ต่าง ๆ เป็นจำนวนมาก ทำให้เกิดความเข้าใจผิดต่อสถาบัน ฯ และกระทบต่อความมั่นคงของประเทศชาติอย่างร้ายแรง

ดังนั้นจึงถือเป็นภารกิจหลักของ ทร.ในการหา แนวทางป้องกันและแก้ไขเพื่อพิทักษ์และปกป้องสถาบัน พระมหากษัตริย์ จากการดำเนินการของกลุ่มบุคคลผู้ไม่หวังดี และแสวงประโยชน์จากเครือข่ายอินเตอร์เน็ต

ในการนี้ ทร. ได้อนุมัติแนวทางการดำเนินการ ปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์บน เครือข่าย อินเตอร์เน็ตเพื่อสงเสริมและปกป้องสถาบัน ฯ

สาระสำคัญ

- สสท.ทร. เป็นหน่วยงานหลักในการพิจารณา กำ หนดแนวทางการดำ เนินการปกป้องสถาบัน พระมหากษัตริย์ บนเครือข่ายอินเตอร์เน็ตร่วมกับหน่วยต่าง ๆ
- นขต.ทร. (หน่วยขึ้นตรงกองทัพเรือ)ร่วมเป็นสมาชิกหน่วยละ ๑ เครือข่าย และจัดตั้งสมาชิกเครือข่ายผู้ใช้อินเตอร์เน็ตของหน่วยเป็น เครือข่ายระดับที่ ๒
- จัดทำฐานข้อมูลข้อเท็จจริงของสถาบัน ฯ เพื่อใช้เป็น ข้อมูลกลางในการให้สมาชิกเครือข่ายใช้เป็นความรู้สำหรับใช้ในการส่งเสริมและปกป้องสถาบัน ฯ สสท.ทร. เป็นหน่วย รวบรวมข้อมูล กพร.ทร. เป็นหน่วยตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
- ขว.ทร. และ สสท.ทร. ดำเนินการแลกเปลี่ยน ข้อมูลการตรวจพบเว็บไซต์ที่มีข้อความเข้าข่ายความผิด เกี่ยวกับการหมิ่นสถาบัน ฯ โดยขว.ทร. รายงานให้ผู้บังคับบัญชาชั้นสูง สสท.ทร. แจ้งส่วนราชการที่รับผิดชอบ พ.ร.บ. ว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐
- นขต.ทร. และ หน่วยเฉพาะกิจ ทร. ให้ความ ร่วมมือและสนับสนุนการทำลายแหล่งต้นตอของการ กระทำผิดที่เข้าข่ายหมิ่นสถาบัน ฯ ตามที่หน่วยงานของ รัฐที่มีหน้าที่รับผิดชอบตาม พ.ร.บ. ว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ ร้องขอ

การดำเนินการ แบ่งออกเป็น ๒ แนวทาง

- การเทิดทูนสถาบัน ฯ
- การป้องกันและปราบปรามการหมิ่นสถาบัน ฯบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต

การเทิดทูนสถาบัน ฯ
-จัดทำเว็บไซต์เผยแพร่บทความ/คลิปวิดิทัศน์ ในนาม ทร. โดยให้ สลก.ทร. ร่วมกับ สสท.ทร.(ศทส.ฯ) กำหนดความถูกต้องของเนื้อหา รวมทั้งรูปแบบการ นำเสนอ
-จัดทำ เว็บไซต์เผยแพร่บทความ/คลิปวิดิทัศน์ ผ่าน ช่องทางอินเตอร์เน็ตภายนอก ทร. (Domain name อื่น) ที่มิใช่ ทร.(โดยให้ กพร.ทร. เสนอขอ งป.ผ่านทาง ทท.หรือให้ สสท.ทร. ขอ งป. จาก ทร.)

การป้องกันและปราบปรามการหมิ่นสถาบัน ฯบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
-สร้างเครือข่ายหน่วยควบคุม (สสท.ทร.) เครือข่ายระดับที่ ๑ (นขต.ทร.) เครือข่ายระดับที่ ๒ (ผู้ปฏิบัติ ฯ ทุก นขต.ทร.)

ช่องการติดต่อสื่อสาร

คำสั่งกรมพลาธิการทหารเรือ ที่๑ / ๒๕๕๓ เรื่อง การแต่งตั้งสมาชิกเครือข่ายระดับที่๑ เพื่อส่งเสริมและปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ของ พธ.ทร. เพื่อให้การดำเนินการปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์บน เครือข่ายอินเตอร์เน็ตของ ทร. เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเป็นรูปธรรม จึงให้ปฏิบัติดังนี้

๑.ให้ผู้ดำรงตำแหน่งต่อไปนี้เป็นสมาชิกเครือข่ายระดับที่๑

๑.๑ รอง ผอ.ศบพ.พธ.ทร.(๒) ประธานเครือข่าย
๑.๒ หน.นธน.บก.พธ.ทร. สมาชิก
๑.๓ หน.กรรมวิธีข้อมูล ศบพ.พธ.ทร. สมาชิก และเลขานุการ
๑.๔ หน.สถิติและกรรมวิธีข้อมูล บก.พธ.ทร. สมาชิก
๑.๕ นายทหารปฏิบัติการ แผนกกรรมวิธีข้อมูลศบพ.พธ.ทร. สมาชิก และผช.เลขานุการ

๒. สมาชิกเครือข่ายระดับที่๑ มีหน้าที่
๒.๑ ควบคุมกำกับดูแล ดำเนินการคัดสรร และจัดตั้งสมาชิกเครือข่ายผู้ใช้ อินเตอร์เน็ตของหน่วย เป็นเครือข่ายระดับที่ ๒ โดย พิจารณาจากสมาชิกที่ มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ เพื่อทำหน้าที่ในการนำหัวข้อ/ข้อความไปปฏิบัติการหรือแสดงความ คิดเห็นในเชิงส่งเสริมและปกป้องสถาบัน ฯ รวมทั้งเฝ้าตรวจสอบ แจ้งเตือน ตอบโต้กลุ่มบุคคลผู้ไม่หวังดีในเว็บไวต์ เว็บบอร์ด หรือ อื่น ๆ ที่มีเนื้อหาทำนองหมิ่นและต่อต้านสถาบัน ฯ ให้เครือข่ายระดับที่๑ ทราบ

๒.๒ ประสานการปฏิบัติระหว่างหน่วยควบคุม (สสท.ทร.) และ เครือข่ายระดับที่๒ โดยใช้ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ทร. ใน การติดต่อสื่อสาร

๒.๓ ให้ความร่วมมือและสนับสนุนการทำลายแหล่งต้นตอของ การกระทำผิด ที่เข้าข่ายหมิ่นสถาบัน ฯ ตามที่หน่วยงานของรัฐที่มี
หน้าที่รับผิดชอบตาม พ.ร.บ. ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์พ.ศ.๒๕๕๐ ร้องขอ

๒.๔ จัดให้มีการประชุมเครือข่ายระดับที่ ๒ เพื่อกำหนดกรอบ แนวทางการดำเนินการรวมทั้งรายงานผลการดำเนินการของ เครือข่ายระดับที่ ๒ ในความรับผิดชอบให้หน่วยควบคุม (สสท.ทร.) ทราบตามวงรอบทุก ๑ เดือน

๓. นขต.พธ.ทร. ให้การสนับสนุนตามที่สมาชิกเครือข่ายระดับที่๑ ร้องขอ

การตรวจสอบเว็บไซต์ที่เป็นภัยต่อความมั่นคง และผลการติดตาม

http://board.sae-dang.com ติดตามต่อไป
http://www.redthai.org/ ถูกลบแล้ว
http://www.sameskcybooks.org/ ถูกลบแล้ว
http://www.prachatai.com ถูกลบแล้ว
http://www.thaienews.blogspot.com ถูกลบแล้ว
http://www.cmadang.com ถูกลบแล้ว
http://www.CmadOnlineg.com ไม่พบเซิรฟเวอร์
http://bbs.pramool.com ติดตามต่อไป
http://www.clubthaksin.com/ ติดตามต่อไป
๑๐ http://norporchorusa.com ถูกลบแล้ว
๑๑ http://norporchorusa2.com ถูกลบแล้ว

ข้อความมาตรฐานสำหรับใช้ในการตอบโต้/ต่อต้านการ ดำเนินการหมิ่นสถาบันพระมหากษัตริย์

๑ ทรงพระเจริญ
๒ ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
๓ LONG LIVE THE KING
๔ ขอให้พระองค์อยู่คู่กับปวงชนชาวไทยตลอดไป
๕ ขอให้พระองค์ทรงพระเกษมสำราญมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน
๖ ทรงพระเจริญ ขอพระองค์ทรงมีสุขภาพพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์
๗ เรารักในหลวง
๘ เรารักพระเจ้าอยู่หัว
๙ ขอพระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรให้คนไทยตลอดไป ทรง พระเจริญยิ่งยืนนาน
๑๐ คิดดีทำดีเพื่อในหลวง
๑๑ จงมีความสามัคคีและเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน
๑๒ ร่วมใจภักดิ์รักในหลวง
๑๓ ทำดีเพื่อพ่อ
๑๔ รักพ่อหลวงของแผ่นดิน
๑๕ ร้อยรักร้อยล้านดวงใจ เพื่อเทิดไท้องค์ราชัน ที่พระองค์ทรงฝ่าฟัน ให้ไทยนั้นได้ร่มเย็น
๑๖ พระองค์ทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทั้งชาติ
๑๗ เราจะร่วมกันทำความดีเพื่อถวายในหลวง
๑๘ ถ้าเราไม่เคารพรักในสถาบันชาติแล้ว ความปั่นป่วน ระส่ำระสายก็จะเกิดตามมา
๑๙ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทุ่มเทพระวรกายตรากตรำและมุ่งมั่นเพื่อแก้ไขปัญหา ความเดือดร้อนของพสกนิกรชาวไทย

ระเบียบวาระที่ ๓ กำหนดแนวทางการจัดตั้งและหน้าที่ความ รับผิดชอบเครือข่ายระดับที่ ๒ ของ พธ.ทร.
แนวทางการดำเนินการเครือข่ายระดับที่ ๒

- ได้รับการคัดสรรจากเครือข่ายระดับที่ ๑
- ตรวจสอบ เฝ้าระวัง แจ้งเบาะแสการกระทำที่เข้าข่ายหมิ่นสถาบัน ฯ บนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต รวมทั้งแสดงความคิดเห็น หรือเผยแพร่บทความในเชิงส่งเสริมและปกป้องสถาบัน ฯ โดยใช้ข้อความ รูปภาพ คลิปวิดิทัศน์มาตรฐาน ตามที่หน่วยควบคุมกำหนด

แนวทางการดำเนินการเครือข่ายระดับที่ ๒

- นำกรอบแนวทางปฏิบัติที่ได้รับมอบผ่านทางเครือข่าย ระดับที่ ๑ ไปขยายผล และรายงานการปฏิบัติให้เครือข่ายระดับที่ ๑ ทราบ
- เครือข่ายระดับที่ ๒ แจ้งเหตุ/รายงานผลการปฏิบัติให้เครือข่ายระดับที่ ๑ ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ทร.ผ่านช่องทางสื่อสาร (iwoc_28@navy.mi.th) เพื่อส่งเสริมและปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ของ พธ.ทร.

คุณสมบัติ

๑. เป็นข้าราชการ ลูกจ้าง สังกัดกรมพลาธิการทหารเรือ
๒. เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ วิจารณญาณ และประสบการณ์เพียงพอในการแสดงความคิดเห็นเชิงส่งเสริมและปกป้องสถาบัน ฯ
๓. มีประสบการณ์ในการใช้ Internet และมี E-mail address ของ ทร.(กรณีไม่มี ขอให้สมัครได้ที่ สสท.ทร.)

การสมัครเป็นสมาชิก

ขอให้ส่ง ยศ ชื่อ-นามสกุล สังกัด หมายเลขโทรศัพท์ มาที่ iwoc_28@navy.mi.th (ตอบรับภายใน ๒ – ๓ วันทำการ)

การรายงาน

๑. รายงานการตรวจพบการกระทำที่หมิ่นต่อสถาบัน ฯ บนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ที่กระทำที่หมิ่นต่อสถาบัน ฯ (URL)ว่าพบในวันเดือนปี เวลาใด
๒. กิจกรรมส่งเสริมและเทิดทูนสถาบัน ฯ

การรายงานทั้ง ๒ กรณีส่งมาที่ iwoc_28@navy.mi.th เช่นเดียวกัน

มีปัญหา/ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สอบถามได้ที่แผนกกรรมวิธีข้อมูล ศบพ.พธ.ทร. น.อ.จารุวัฒน์ กะราลัย (เลขานุการเครือข่ายระดับที่ ๑ พธ.ทร.) หรือ น.ท.หญิงแก้วกฤตยา พิชิตชโลธร (ผช. เลขานุการเครือข่ายระดับที่ ๑ พธ.ทร.)(02) 418-2468, (02) 475-5676, (02) 475-5730

หมายเหตุ:ล่าสุดเวบไซต์กองทัพเรือที่เผยแพร่ข่าวนี้ได้ลบข่าวนี้ทิ้งไปแล้ว โดยเมื่อคลิ้กลิ้งค์เข้าไป ปรากฎข้อความว่า

Oops! This link appears broken.DNS error occurred. Server cannot be found.


*********
ข่าวเกี่ยวเนื่อง:

-ไทยอีนิวส์ชี้แจง 2 ประเด็นกรณีไทยรัฐนำเสนอข่าว:เราไม่ใช่เวบของทักษิณ และเรายังโดนศอฉ.สั่งปิดอยู่

-ฝ่าด่านเผด็จการปิดกั้นสัจจะ ยอดผู้อ่านไทยอีนิวส์ผ่าน 20 ล้านคลิ้ก เฉพาะ19พฤษภาวันเดียวยอดอ่าน 3 แสน

-ประขาไทสัมภาษณ์ไทยอีนิวส์:สื่อกระแสทวนในยุคสมัยแห่งความขัดแย้ง

-บทความแรกที่เผยแพร่ในไทยอีนิวส์เมื่อตอนก่อตั้งเมื่อ 5 พ.ย.49:แถลงการณ์ขบวนทัพประชาชน 'ประชาชนไทยทั้งหลายพึงรู้เถิดว่า ประเทศเรานี้เป็นของประชาชนทุกคนเสมอกัน '

27 ตุลาคม 2553

ทหารเหวี่ยงแห11ไซต์เป็นเวบหมิ่นต้องขจัด


โดย ทีมข่าวไทยอีนิวส์
ที่มา เวบไซต์กองทัพเรือ
27 ตุลาคม 2553

หมายเหตุ:ตามที่พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ผบ.ทบ.ประกาศว่ารู้ตัวหมดแล้วว่าใครหมิ่นสถาบันกษัตริย์ และจะขจัดทำลายให้หมดสิ้น เอกสารภายในของกองทัพเรือต่อไปนี้ ซึ่งเป็นผลจากการประชุมเมื่อ 1 มิ.ย.ที่ผ่านมา (หลังเหตุการณ์ 19 พ.ค.2553ไม่นาน) ที่ได้จัดตั้งหน่วยปฏิบัติการพิเศษให้"ทำลายต้นตอการกระทำผิดที่เข้าข่ายหมิ่นสถาบันฯ อาจจะบ่งชี้ได้ดีทีเดียว เพียงแต่มีการเหมารวมว่าเวบไซต์ต่างๆที่วิพากษ์วิจารณ์ไม่เห็นด้วยกับรัฐบาลนั้นเป็น"เวบไซต์หมิ่นสถาบัน"ไปอย่างเหมารวม ซึ่งเอกสารดังกล่าวระบุไว้ 11 เวบไซต์ รวมทั้งเวบไทยอีนิวส์ด้วย


เวบไซต์ของกองทัพเรือ รายงานผลการประชุมจัดตั้งเครือข่ายระดับที่ ๒ ของ พธ.ทร.(กรมพลาธิการทหารเรือ)เพื่อส่งเสริมและปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ บนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ณ ห้องประชุม พธ.ทร.(๒) เมื่อวันที่ ๑ มิ.ย.๕๓ เวลา ๐๙๓๐ - ๑๑๐๐ ดังนี้

ประชุมจัดตั้งเครือข่ายระดับที่ ๒ พธ.ทร.วาระการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ ฝ่ายเลขา ฯ ชี้แจงความเป็นมา และการดำเนินการของหน่วยควบคุม
ระเบียบวาระที่ ๓ กำหนดแนวทางการจัดตั้งและหน้าที่ความ
รับผิดชอบเครือข่ายระดับที่ ๒ ของ พธ.ทร.
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ระเบียบวาระที่ ๒ ฝ่ายเลขา ฯ ชี้แจงความเป็นมา และการดำเนินการ ของหน่วยควบคุม

ความเป็นมา ในห้วงเวลาที่ผ่านมา ได้มีกลุ่มบุคคลดำเนินการ เผยแพร่ข้อมูล รูปภาพ คลิปวิดีโอ ในทำนองหมิ่นและ มุ่งร้ายต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ผ่านทางเว็บไซต์ต่าง ๆ เป็นจำนวนมาก ทำให้เกิดความเข้าใจผิดต่อสถาบัน ฯ และกระทบต่อความมั่นคงของประเทศชาติอย่างร้ายแรง

ดังนั้นจึงถือเป็นภารกิจหลักของ ทร.ในการหา แนวทางป้องกันและแก้ไขเพื่อพิทักษ์และปกป้องสถาบัน พระมหากษัตริย์ จากการดำเนินการของกลุ่มบุคคลผู้ไม่หวังดี และแสวงประโยชน์จากเครือข่ายอินเตอร์เน็ต

ในการนี้ ทร. ได้อนุมัติแนวทางการดำเนินการ ปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์บน เครือข่าย อินเตอร์เน็ตเพื่อสงเสริมและปกป้องสถาบัน ฯ

สาระสำคัญ

- สสท.ทร. เป็นหน่วยงานหลักในการพิจารณา กำ หนดแนวทางการดำ เนินการปกป้องสถาบัน พระมหากษัตริย์ บนเครือข่ายอินเตอร์เน็ตร่วมกับหน่วยต่าง ๆ
- นขต.ทร. (หน่วยขึ้นตรงกองทัพเรือ)ร่วมเป็นสมาชิกหน่วยละ ๑ เครือข่าย และจัดตั้งสมาชิกเครือข่ายผู้ใช้อินเตอร์เน็ตของหน่วยเป็น เครือข่ายระดับที่ ๒
- จัดทำฐานข้อมูลข้อเท็จจริงของสถาบัน ฯ เพื่อใช้เป็น ข้อมูลกลางในการให้สมาชิกเครือข่ายใช้เป็นความรู้สำหรับใช้ในการส่งเสริมและปกป้องสถาบัน ฯ สสท.ทร. เป็นหน่วย รวบรวมข้อมูล กพร.ทร. เป็นหน่วยตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
- ขว.ทร. และ สสท.ทร. ดำเนินการแลกเปลี่ยน ข้อมูลการตรวจพบเว็บไซต์ที่มีข้อความเข้าข่ายความผิด เกี่ยวกับการหมิ่นสถาบัน ฯ โดยขว.ทร. รายงานให้ผู้บังคับบัญชาชั้นสูง สสท.ทร. แจ้งส่วนราชการที่รับผิดชอบ พ.ร.บ. ว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐
- นขต.ทร. และ หน่วยเฉพาะกิจ ทร. ให้ความ ร่วมมือและสนับสนุนการทำลายแหล่งต้นตอของการ กระทำผิดที่เข้าข่ายหมิ่นสถาบัน ฯ ตามที่หน่วยงานของ รัฐที่มีหน้าที่รับผิดชอบตาม พ.ร.บ. ว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ ร้องขอ

การดำเนินการ แบ่งออกเป็น ๒ แนวทาง

- การเทิดทูนสถาบัน ฯ
- การป้องกันและปราบปรามการหมิ่นสถาบัน ฯบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต

การเทิดทูนสถาบัน ฯ
-จัดทำเว็บไซต์เผยแพร่บทความ/คลิปวิดิทัศน์ ในนาม ทร. โดยให้ สลก.ทร. ร่วมกับ สสท.ทร.(ศทส.ฯ) กำหนดความถูกต้องของเนื้อหา รวมทั้งรูปแบบการ นำเสนอ
-จัดทำ เว็บไซต์เผยแพร่บทความ/คลิปวิดิทัศน์ ผ่าน ช่องทางอินเตอร์เน็ตภายนอก ทร. (Domain name อื่น) ที่มิใช่ ทร.(โดยให้ กพร.ทร. เสนอขอ งป.ผ่านทาง ทท.หรือให้ สสท.ทร. ขอ งป. จาก ทร.)

การป้องกันและปราบปรามการหมิ่นสถาบัน ฯบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
-สร้างเครือข่ายหน่วยควบคุม (สสท.ทร.) เครือข่ายระดับที่ ๑ (นขต.ทร.) เครือข่ายระดับที่ ๒ (ผู้ปฏิบัติ ฯ ทุก นขต.ทร.)

ช่องการติดต่อสื่อสาร

คำสั่งกรมพลาธิการทหารเรือ ที่๑ / ๒๕๕๓ เรื่อง การแต่งตั้งสมาชิกเครือข่ายระดับที่๑ เพื่อส่งเสริมและปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ของ พธ.ทร. เพื่อให้การดำเนินการปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์บน เครือข่ายอินเตอร์เน็ตของ ทร. เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเป็นรูปธรรม จึงให้ปฏิบัติดังนี้

๑.ให้ผู้ดำรงตำแหน่งต่อไปนี้เป็นสมาชิกเครือข่ายระดับที่๑

๑.๑ รอง ผอ.ศบพ.พธ.ทร.(๒) ประธานเครือข่าย
๑.๒ หน.นธน.บก.พธ.ทร. สมาชิก
๑.๓ หน.กรรมวิธีข้อมูล ศบพ.พธ.ทร. สมาชิก และเลขานุการ
๑.๔ หน.สถิติและกรรมวิธีข้อมูล บก.พธ.ทร. สมาชิก
๑.๕ นายทหารปฏิบัติการ แผนกกรรมวิธีข้อมูลศบพ.พธ.ทร. สมาชิก และผช.เลขานุการ

๒. สมาชิกเครือข่ายระดับที่๑ มีหน้าที่
๒.๑ ควบคุมกำกับดูแล ดำเนินการคัดสรร และจัดตั้งสมาชิกเครือข่ายผู้ใช้ อินเตอร์เน็ตของหน่วย เป็นเครือข่ายระดับที่ ๒ โดย พิจารณาจากสมาชิกที่ มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ เพื่อทำหน้าที่ในการนำหัวข้อ/ข้อความไปปฏิบัติการหรือแสดงความ คิดเห็นในเชิงส่งเสริมและปกป้องสถาบัน ฯ รวมทั้งเฝ้าตรวจสอบ แจ้งเตือน ตอบโต้กลุ่มบุคคลผู้ไม่หวังดีในเว็บไวต์ เว็บบอร์ด หรือ อื่น ๆ ที่มีเนื้อหาทำนองหมิ่นและต่อต้านสถาบัน ฯ ให้เครือข่ายระดับที่๑ ทราบ

๒.๒ ประสานการปฏิบัติระหว่างหน่วยควบคุม (สสท.ทร.) และ เครือข่ายระดับที่๒ โดยใช้ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ทร. ใน การติดต่อสื่อสาร

๒.๓ ให้ความร่วมมือและสนับสนุนการทำลายแหล่งต้นตอของ การกระทำผิด ที่เข้าข่ายหมิ่นสถาบัน ฯ ตามที่หน่วยงานของรัฐที่มี
หน้าที่รับผิดชอบตาม พ.ร.บ. ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์พ.ศ.๒๕๕๐ ร้องขอ

๒.๔ จัดให้มีการประชุมเครือข่ายระดับที่ ๒ เพื่อกำหนดกรอบ แนวทางการดำเนินการรวมทั้งรายงานผลการดำเนินการของ เครือข่ายระดับที่ ๒ ในความรับผิดชอบให้หน่วยควบคุม (สสท.ทร.) ทราบตามวงรอบทุก ๑ เดือน

๓. นขต.พธ.ทร. ให้การสนับสนุนตามที่สมาชิกเครือข่ายระดับที่๑ ร้องขอ

การตรวจสอบเว็บไซต์ที่เป็นภัยต่อความมั่นคง และผลการติดตาม

http://board.sae-dang.com ติดตามต่อไป
http://www.redthai.org/ ถูกลบแล้ว
http://www.sameskcybooks.org/ ถูกลบแล้ว
http://www.prachatai.com ถูกลบแล้ว
http://www.thaienews.blogspot.com ถูกลบแล้ว
http://www.cmadang.com ถูกลบแล้ว
http://www.CmadOnlineg.com ไม่พบเซิรฟเวอร์
http://bbs.pramool.com ติดตามต่อไป
http://www.clubthaksin.com/ ติดตามต่อไป
๑๐ http://norporchorusa.com ถูกลบแล้ว
๑๑ http://norporchorusa2.com ถูกลบแล้ว

ข้อความมาตรฐานสำหรับใช้ในการตอบโต้/ต่อต้านการ ดำเนินการหมิ่นสถาบันพระมหากษัตริย์

๑ ทรงพระเจริญ
๒ ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
๓ LONG LIVE THE KING
๔ ขอให้พระองค์อยู่คู่กับปวงชนชาวไทยตลอดไป
๕ ขอให้พระองค์ทรงพระเกษมสำราญมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน
๖ ทรงพระเจริญ ขอพระองค์ทรงมีสุขภาพพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์
๗ เรารักในหลวง
๘ เรารักพระเจ้าอยู่หัว
๙ ขอพระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรให้คนไทยตลอดไป ทรง พระเจริญยิ่งยืนนาน
๑๐ คิดดีทำดีเพื่อในหลวง
๑๑ จงมีความสามัคคีและเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน
๑๒ ร่วมใจภักดิ์รักในหลวง
๑๓ ทำดีเพื่อพ่อ
๑๔ รักพ่อหลวงของแผ่นดิน
๑๕ ร้อยรักร้อยล้านดวงใจ เพื่อเทิดไท้องค์ราชัน ที่พระองค์ทรงฝ่าฟัน ให้ไทยนั้นได้ร่มเย็น
๑๖ พระองค์ทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทั้งชาติ
๑๗ เราจะร่วมกันทำความดีเพื่อถวายในหลวง
๑๘ ถ้าเราไม่เคารพรักในสถาบันชาติแล้ว ความปั่นป่วน ระส่ำระสายก็จะเกิดตามมา
๑๙ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทุ่มเทพระวรกายตรากตรำและมุ่งมั่นเพื่อแก้ไขปัญหา ความเดือดร้อนของพสกนิกรชาวไทย

ระเบียบวาระที่ ๓ กำหนดแนวทางการจัดตั้งและหน้าที่ความ รับผิดชอบเครือข่ายระดับที่ ๒ ของ พธ.ทร.
แนวทางการดำเนินการเครือข่ายระดับที่ ๒

- ได้รับการคัดสรรจากเครือข่ายระดับที่ ๑
- ตรวจสอบ เฝ้าระวัง แจ้งเบาะแสการกระทำที่เข้าข่ายหมิ่นสถาบัน ฯ บนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต รวมทั้งแสดงความคิดเห็น หรือเผยแพร่บทความในเชิงส่งเสริมและปกป้องสถาบัน ฯ โดยใช้ข้อความ รูปภาพ คลิปวิดิทัศน์มาตรฐาน ตามที่หน่วยควบคุมกำหนด

แนวทางการดำเนินการเครือข่ายระดับที่ ๒

- นำกรอบแนวทางปฏิบัติที่ได้รับมอบผ่านทางเครือข่าย ระดับที่ ๑ ไปขยายผล และรายงานการปฏิบัติให้เครือข่ายระดับที่ ๑ ทราบ
- เครือข่ายระดับที่ ๒ แจ้งเหตุ/รายงานผลการปฏิบัติให้เครือข่ายระดับที่ ๑ ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ทร.ผ่านช่องทางสื่อสาร (iwoc_28@navy.mi.th) เพื่อส่งเสริมและปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ของ พธ.ทร.

คุณสมบัติ

๑. เป็นข้าราชการ ลูกจ้าง สังกัดกรมพลาธิการทหารเรือ
๒. เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ วิจารณญาณ และประสบการณ์เพียงพอในการแสดงความคิดเห็นเชิงส่งเสริมและปกป้องสถาบัน ฯ
๓. มีประสบการณ์ในการใช้ Internet และมี E-mail address ของ ทร.(กรณีไม่มี ขอให้สมัครได้ที่ สสท.ทร.)

การสมัครเป็นสมาชิก

ขอให้ส่ง ยศ ชื่อ-นามสกุล สังกัด หมายเลขโทรศัพท์ มาที่ iwoc_28@navy.mi.th (ตอบรับภายใน ๒ – ๓ วันทำการ)

การรายงาน

๑. รายงานการตรวจพบการกระทำที่หมิ่นต่อสถาบัน ฯ บนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ที่กระทำที่หมิ่นต่อสถาบัน ฯ (URL)ว่าพบในวันเดือนปี เวลาใด
๒. กิจกรรมส่งเสริมและเทิดทูนสถาบัน ฯ

การรายงานทั้ง ๒ กรณีส่งมาที่ iwoc_28@navy.mi.th เช่นเดียวกัน

มีปัญหา/ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สอบถามได้ที่แผนกกรรมวิธีข้อมูล ศบพ.พธ.ทร. น.อ.จารุวัฒน์ กะราลัย (เลขานุการเครือข่ายระดับที่ ๑ พธ.ทร.) หรือ น.ท.หญิงแก้วกฤตยา พิชิตชโลธร (ผช. เลขานุการเครือข่ายระดับที่ ๑ พธ.ทร.)(02) 418-2468, (02) 475-5676, (02) 475-5730

คำชี้แจงจากไทยอีนิวส์

ตามที่เอกสารของกองทัพระบุว่าไทยอีนิวส์ เป็นเวบไซต์ 1 ใน 11 รายที่เป็นภัยต่อความมั่นคง และอาจเข้าข่ายหมิ่น และ มุ่งร้ายต่อสถาบันพระมหากษัตริย์นั้น กองทัพต้องทำความเข้าใจข้อกฎหมาย ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112 ซึ่งแก้ไขโดยคำสั่งของคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน ฉบับที่ 41 ลงวันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2519 ที่กำหนดไว้ว่า

ผู้ใดหมิ่นประมาท ดูหมิ่น หรือแสดงความอาฆาตมาดร้ายพระมหากษัตริย์ พระราชินี รัชทายาท หรือผู้สำเร็จ ราชการแทนพระองค์ ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สามปีถึงสิบห้าปี


ตลอดการนำเสนอข้อมูลข่าวสารความคิดเห็นตลอดมาของไทยอีนิวส์นั้น ไม่เคย หมิ่นประมาท ดูหมิ่น หรือแสดงความอาฆาตมาดร้ายพระมหากษัตริย์ พระราชินี รัชทายาท หรือผู้สำเร็จ ราชการแทนพระองค์ แต่อย่างใดทั้งสิ้น เราทำหน้าที่เพียงการเสนอข้อมูลข่าวสาร ความคิดเห็น วิพากษ์วิจารณ์กิจการบ้านเมืองโดยสุจริต ตามสิทธิเสรีภาพที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ ฉบับพ.ศ.2550 และในเมื่อพระมหากษัตริย์ พระราชินี รัชทายาท ล้วนแต่ทรงคุณอันประเสริฐ อยู่เหนือการเมือง ไม่เคยทรงลงมายุ่งเกี่ยวการเมืองตามที่พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้ยืนยันหนักแน่น ดังที่ทราบกันแล้วนั้น ก็ย่อมเป็นไปไม่ได้ที่ไทยอีนิวส์ตจะไปวิพากษ์วิจารณ์สถาบันฯ อย่าว่าแต่หมิ่นฯเลย

อนึ่งไทยอีนิวส์ได้ถูกคำสั่งนายสุเทพ เทือกสุบรรณ รองนายกรัฐมนตรี ผู้อำนวยการศอฉ.ปิดกั้นตามคำสั่งลงวันที่ 10 เมษายน 2553ก็ได้ระบุเพียงว่า"มีข้อความอันอาจทำให้ประชาชนเกิดความหวาดกลัว หรือเจตนาบิดเบือนข้อมูลข่าวสารทำให้เกิดความเข้าใจผิดในสถานการณ์ฉุกเฉิน จนกระทบต่อความมั่นคงของรัฐ หรือความสงบเรียบร้อย หรือศีลธรรมอันดีงามของประชาชน"(รายละเอียด)เท่านั้น แต่กองทัพกลับยัดเยียดความเท็จให้ว่า เราเป็นเวบไซต์ที่กระทำผิดความมั่นคง หมิ่นสถาบันฯ

ทหารเหวี่ยงแห11ไซต์เป็นเวบหมิ่นต้องขจัด


โดย ทีมข่าวไทยอีนิวส์
ที่มา เวบไซต์กองทัพเรือ

หมายเหตุ:ตามที่พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ผบ.ทบ.ประกาศว่ารู้ตัวหมดแล้วว่าใครหมิ่นสถาบันกษัตริย์ และจะขจัดทำลายให้หมดสิ้น เอกสารภายในของกองทัพเรือต่อไปนี้ ซึ่งเป็นผลจากการประชุมเมื่อ 1 มิ.ย.ที่ผ่านมา (หลังเหตุการณ์ 19 พ.ค.2553ไม่นาน) ที่ได้จัดตั้งหน่วยปฏิบัติการพิเศษให้"ทำลายต้นตอการกระทำผิดที่เข้าข่ายหมิ่นสถาบันฯ อาจจะบ่งชี้ได้ดีทีเดียว เพียงแต่มีการเหมารวมว่าเวบไซต์ต่างๆที่วิพากษ์วิจารณ์ไม่เห็นด้วยกับรัฐบาลนั้นเป็น"เวบไซต์หมิ่นสถาบัน"ไปอย่างเหมารวม ซึ่งเอกสารดังกล่าวระบุไว้ 11 เวบไซต์ รวมทั้งเวบไทยอีนิวส์ด้วย


เวบไซต์ของกองทัพเรือ รายงานผลการประชุมจัดตั้งเครือข่ายระดับที่ ๒ ของ พธ.ทร.(กรมพลาธิการทหารเรือ)เพื่อส่งเสริมและปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ บนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ณ ห้องประชุม พธ.ทร.(๒) เมื่อวันที่ ๑ มิ.ย.๕๓ เวลา ๐๙๓๐ - ๑๑๐๐ ดังนี้

ประชุมจัดตั้งเครือข่ายระดับที่ ๒ พธ.ทร.วาระการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ ฝ่ายเลขา ฯ ชี้แจงความเป็นมา และการดำเนินการของหน่วยควบคุม
ระเบียบวาระที่ ๓ กำหนดแนวทางการจัดตั้งและหน้าที่ความ
รับผิดชอบเครือข่ายระดับที่ ๒ ของ พธ.ทร.
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ระเบียบวาระที่ ๒ ฝ่ายเลขา ฯ ชี้แจงความเป็นมา และการดำเนินการ ของหน่วยควบคุม

ความเป็นมา ในห้วงเวลาที่ผ่านมา ได้มีกลุ่มบุคคลดำเนินการ เผยแพร่ข้อมูล รูปภาพ คลิปวิดีโอ ในทำนองหมิ่นและ มุ่งร้ายต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ผ่านทางเว็บไซต์ต่าง ๆ เป็นจำนวนมาก ทำให้เกิดความเข้าใจผิดต่อสถาบัน ฯ และกระทบต่อความมั่นคงของประเทศชาติอย่างร้ายแรง

ดังนั้นจึงถือเป็นภารกิจหลักของ ทร.ในการหา แนวทางป้องกันและแก้ไขเพื่อพิทักษ์และปกป้องสถาบัน พระมหากษัตริย์ จากการดำเนินการของกลุ่มบุคคลผู้ไม่หวังดี และแสวงประโยชน์จากเครือข่ายอินเตอร์เน็ต

ในการนี้ ทร. ได้อนุมัติแนวทางการดำเนินการ ปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์บน เครือข่าย อินเตอร์เน็ตเพื่อสงเสริมและปกป้องสถาบัน ฯ

สาระสำคัญ

- สสท.ทร. เป็นหน่วยงานหลักในการพิจารณา กำ หนดแนวทางการดำ เนินการปกป้องสถาบัน พระมหากษัตริย์ บนเครือข่ายอินเตอร์เน็ตร่วมกับหน่วยต่าง ๆ
- นขต.ทร. (หน่วยขึ้นตรงกองทัพเรือ)ร่วมเป็นสมาชิกหน่วยละ ๑ เครือข่าย และจัดตั้งสมาชิกเครือข่ายผู้ใช้อินเตอร์เน็ตของหน่วยเป็น เครือข่ายระดับที่ ๒
- จัดทำฐานข้อมูลข้อเท็จจริงของสถาบัน ฯ เพื่อใช้เป็น ข้อมูลกลางในการให้สมาชิกเครือข่ายใช้เป็นความรู้สำหรับใช้ในการส่งเสริมและปกป้องสถาบัน ฯ สสท.ทร. เป็นหน่วย รวบรวมข้อมูล กพร.ทร. เป็นหน่วยตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
- ขว.ทร. และ สสท.ทร. ดำเนินการแลกเปลี่ยน ข้อมูลการตรวจพบเว็บไซต์ที่มีข้อความเข้าข่ายความผิด เกี่ยวกับการหมิ่นสถาบัน ฯ โดยขว.ทร. รายงานให้ผู้บังคับบัญชาชั้นสูง สสท.ทร. แจ้งส่วนราชการที่รับผิดชอบ พ.ร.บ. ว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐
- นขต.ทร. และ หน่วยเฉพาะกิจ ทร. ให้ความ ร่วมมือและสนับสนุนการทำลายแหล่งต้นตอของการ กระทำผิดที่เข้าข่ายหมิ่นสถาบัน ฯ ตามที่หน่วยงานของ รัฐที่มีหน้าที่รับผิดชอบตาม พ.ร.บ. ว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ ร้องขอ

การดำเนินการ แบ่งออกเป็น ๒ แนวทาง

- การเทิดทูนสถาบัน ฯ
- การป้องกันและปราบปรามการหมิ่นสถาบัน ฯบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต

การเทิดทูนสถาบัน ฯ
-จัดทำเว็บไซต์เผยแพร่บทความ/คลิปวิดิทัศน์ ในนาม ทร. โดยให้ สลก.ทร. ร่วมกับ สสท.ทร.(ศทส.ฯ) กำหนดความถูกต้องของเนื้อหา รวมทั้งรูปแบบการ นำเสนอ
-จัดทำ เว็บไซต์เผยแพร่บทความ/คลิปวิดิทัศน์ ผ่าน ช่องทางอินเตอร์เน็ตภายนอก ทร. (Domain name อื่น) ที่มิใช่ ทร.(โดยให้ กพร.ทร. เสนอขอ งป.ผ่านทาง ทท.หรือให้ สสท.ทร. ขอ งป. จาก ทร.)

การป้องกันและปราบปรามการหมิ่นสถาบัน ฯบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
-สร้างเครือข่ายหน่วยควบคุม (สสท.ทร.) เครือข่ายระดับที่ ๑ (นขต.ทร.) เครือข่ายระดับที่ ๒ (ผู้ปฏิบัติ ฯ ทุก นขต.ทร.)

ช่องการติดต่อสื่อสาร

คำสั่งกรมพลาธิการทหารเรือ ที่๑ / ๒๕๕๓ เรื่อง การแต่งตั้งสมาชิกเครือข่ายระดับที่๑ เพื่อส่งเสริมและปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ของ พธ.ทร. เพื่อให้การดำเนินการปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์บน เครือข่ายอินเตอร์เน็ตของ ทร. เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเป็นรูปธรรม จึงให้ปฏิบัติดังนี้

๑.ให้ผู้ดำรงตำแหน่งต่อไปนี้เป็นสมาชิกเครือข่ายระดับที่๑

๑.๑ รอง ผอ.ศบพ.พธ.ทร.(๒) ประธานเครือข่าย
๑.๒ หน.นธน.บก.พธ.ทร. สมาชิก
๑.๓ หน.กรรมวิธีข้อมูล ศบพ.พธ.ทร. สมาชิก และเลขานุการ
๑.๔ หน.สถิติและกรรมวิธีข้อมูล บก.พธ.ทร. สมาชิก
๑.๕ นายทหารปฏิบัติการ แผนกกรรมวิธีข้อมูลศบพ.พธ.ทร. สมาชิก และผช.เลขานุการ

๒. สมาชิกเครือข่ายระดับที่๑ มีหน้าที่
๒.๑ ควบคุมกำกับดูแล ดำเนินการคัดสรร และจัดตั้งสมาชิกเครือข่ายผู้ใช้ อินเตอร์เน็ตของหน่วย เป็นเครือข่ายระดับที่ ๒ โดย พิจารณาจากสมาชิกที่ มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ เพื่อทำหน้าที่ในการนำหัวข้อ/ข้อความไปปฏิบัติการหรือแสดงความ คิดเห็นในเชิงส่งเสริมและปกป้องสถาบัน ฯ รวมทั้งเฝ้าตรวจสอบ แจ้งเตือน ตอบโต้กลุ่มบุคคลผู้ไม่หวังดีในเว็บไวต์ เว็บบอร์ด หรือ อื่น ๆ ที่มีเนื้อหาทำนองหมิ่นและต่อต้านสถาบัน ฯ ให้เครือข่ายระดับที่๑ ทราบ

๒.๒ ประสานการปฏิบัติระหว่างหน่วยควบคุม (สสท.ทร.) และ เครือข่ายระดับที่๒ โดยใช้ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ทร. ใน การติดต่อสื่อสาร

๒.๓ ให้ความร่วมมือและสนับสนุนการทำลายแหล่งต้นตอของ การกระทำผิด ที่เข้าข่ายหมิ่นสถาบัน ฯ ตามที่หน่วยงานของรัฐที่มี
หน้าที่รับผิดชอบตาม พ.ร.บ. ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์พ.ศ.๒๕๕๐ ร้องขอ

๒.๔ จัดให้มีการประชุมเครือข่ายระดับที่ ๒ เพื่อกำหนดกรอบ แนวทางการดำเนินการรวมทั้งรายงานผลการดำเนินการของ เครือข่ายระดับที่ ๒ ในความรับผิดชอบให้หน่วยควบคุม (สสท.ทร.) ทราบตามวงรอบทุก ๑ เดือน

๓. นขต.พธ.ทร. ให้การสนับสนุนตามที่สมาชิกเครือข่ายระดับที่๑ ร้องขอ

การตรวจสอบเว็บไซต์ที่เป็นภัยต่อความมั่นคง และผลการติดตาม

http://board.sae-dang.com ติดตามต่อไป
http://www.redthai.org/ ถูกลบแล้ว
http://www.sameskcybooks.org/ ถูกลบแล้ว
http://www.prachatai.com ถูกลบแล้ว
http://www.thaienews.blogspot.com ถูกลบแล้ว
http://www.cmadang.com ถูกลบแล้ว
http://www.CmadOnlineg.com ไม่พบเซิรฟเวอร์
http://bbs.pramool.com ติดตามต่อไป
http://www.clubthaksin.com/ ติดตามต่อไป
๑๐ http://norporchorusa.com ถูกลบแล้ว
๑๑ http://norporchorusa2.com ถูกลบแล้ว

ข้อความมาตรฐานสำหรับใช้ในการตอบโต้/ต่อต้านการ ดำเนินการหมิ่นสถาบันพระมหากษัตริย์

๑ ทรงพระเจริญ
๒ ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
๓ LONG LIVE THE KING
๔ ขอให้พระองค์อยู่คู่กับปวงชนชาวไทยตลอดไป
๕ ขอให้พระองค์ทรงพระเกษมสำราญมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน
๖ ทรงพระเจริญ ขอพระองค์ทรงมีสุขภาพพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์
๗ เรารักในหลวง
๘ เรารักพระเจ้าอยู่หัว
๙ ขอพระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรให้คนไทยตลอดไป ทรง พระเจริญยิ่งยืนนาน
๑๐ คิดดีทำดีเพื่อในหลวง
๑๑ จงมีความสามัคคีและเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน
๑๒ ร่วมใจภักดิ์รักในหลวง
๑๓ ทำดีเพื่อพ่อ
๑๔ รักพ่อหลวงของแผ่นดิน
๑๕ ร้อยรักร้อยล้านดวงใจ เพื่อเทิดไท้องค์ราชัน ที่พระองค์ทรงฝ่าฟัน ให้ไทยนั้นได้ร่มเย็น
๑๖ พระองค์ทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทั้งชาติ
๑๗ เราจะร่วมกันทำความดีเพื่อถวายในหลวง
๑๘ ถ้าเราไม่เคารพรักในสถาบันชาติแล้ว ความปั่นป่วน ระส่ำระสายก็จะเกิดตามมา
๑๙ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทุ่มเทพระวรกายตรากตรำและมุ่งมั่นเพื่อแก้ไขปัญหา ความเดือดร้อนของพสกนิกรชาวไทย

ระเบียบวาระที่ ๓ กำหนดแนวทางการจัดตั้งและหน้าที่ความ รับผิดชอบเครือข่ายระดับที่ ๒ ของ พธ.ทร.
แนวทางการดำเนินการเครือข่ายระดับที่ ๒

- ได้รับการคัดสรรจากเครือข่ายระดับที่ ๑
- ตรวจสอบ เฝ้าระวัง แจ้งเบาะแสการกระทำที่เข้าข่ายหมิ่นสถาบัน ฯ บนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต รวมทั้งแสดงความคิดเห็น หรือเผยแพร่บทความในเชิงส่งเสริมและปกป้องสถาบัน ฯ โดยใช้ข้อความ รูปภาพ คลิปวิดิทัศน์มาตรฐาน ตามที่หน่วยควบคุมกำหนด

แนวทางการดำเนินการเครือข่ายระดับที่ ๒

- นำกรอบแนวทางปฏิบัติที่ได้รับมอบผ่านทางเครือข่าย ระดับที่ ๑ ไปขยายผล และรายงานการปฏิบัติให้เครือข่ายระดับที่ ๑ ทราบ
- เครือข่ายระดับที่ ๒ แจ้งเหตุ/รายงานผลการปฏิบัติให้เครือข่ายระดับที่ ๑ ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ทร.ผ่านช่องทางสื่อสาร (iwoc_28@navy.mi.th) เพื่อส่งเสริมและปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ของ พธ.ทร.

คุณสมบัติ

๑. เป็นข้าราชการ ลูกจ้าง สังกัดกรมพลาธิการทหารเรือ
๒. เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ วิจารณญาณ และประสบการณ์เพียงพอในการแสดงความคิดเห็นเชิงส่งเสริมและปกป้องสถาบัน ฯ
๓. มีประสบการณ์ในการใช้ Internet และมี E-mail address ของ ทร.(กรณีไม่มี ขอให้สมัครได้ที่ สสท.ทร.)

การสมัครเป็นสมาชิก

ขอให้ส่ง ยศ ชื่อ-นามสกุล สังกัด หมายเลขโทรศัพท์ มาที่ iwoc_28@navy.mi.th (ตอบรับภายใน ๒ – ๓ วันทำการ)

การรายงาน

๑. รายงานการตรวจพบการกระทำที่หมิ่นต่อสถาบัน ฯ บนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ที่กระทำที่หมิ่นต่อสถาบัน ฯ (URL)ว่าพบในวันเดือนปี เวลาใด
๒. กิจกรรมส่งเสริมและเทิดทูนสถาบัน ฯ

การรายงานทั้ง ๒ กรณีส่งมาที่ iwoc_28@navy.mi.th เช่นเดียวกัน

มีปัญหา/ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สอบถามได้ที่แผนกกรรมวิธีข้อมูล ศบพ.พธ.ทร. น.อ.จารุวัฒน์ กะราลัย (เลขานุการเครือข่ายระดับที่ ๑ พธ.ทร.) หรือ น.ท.หญิงแก้วกฤตยา พิชิตชโลธร (ผช. เลขานุการเครือข่ายระดับที่ ๑ พธ.ทร.)(02) 418-2468, (02) 475-5676, (02) 475-5730

คำชี้แจงจากไทยอีนิวส์

ตามที่เอกสารของกองทัพระบุว่าไทยอีนิวส์ เป็นเวบไซต์ 1 ใน 11 รายที่เป็นภัยต่อความมั่นคง และอาจเข้าข่ายหมิ่น และ มุ่งร้ายต่อสถาบันพระมหากษัตริย์นั้น กองทัพต้องทำความเข้าใจข้อกฎหมาย ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112 ซึ่งแก้ไขโดยคำสั่งของคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน ฉบับที่ 41 ลงวันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2519 ที่กำหนดไว้ว่า

ผู้ใดหมิ่นประมาท ดูหมิ่น หรือแสดงความอาฆาตมาดร้ายพระมหากษัตริย์ พระราชินี รัชทายาท หรือผู้สำเร็จ ราชการแทนพระองค์ ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สามปีถึงสิบห้าปี


ตลอดการนำเสนอข้อมูลข่าวสารความคิดเห็นตลอดมาของไทยอีนิวส์นั้น ไม่เคย หมิ่นประมาท ดูหมิ่น หรือแสดงความอาฆาตมาดร้ายพระมหากษัตริย์ พระราชินี รัชทายาท หรือผู้สำเร็จ ราชการแทนพระองค์ แต่อย่างใดทั้งสิ้น เราทำหน้าที่เพียงการเสนอข้อมูลข่าวสาร ความคิดเห็น วิพากษ์วิจารณ์กิจการบ้านเมืองโดยสุจริต ตามสิทธิเสรีภาพที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ ฉบับพ.ศ.2550 และในเมื่อพระมหากษัตริย์ พระราชินี รัชทายาท ล้วนแต่ทรงคุณอันประเสริฐ อยู่เหนือการเมือง ไม่เคยทรงลงมายุ่งเกี่ยวการเมืองตามที่พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้ยืนยันหนักแน่น ดังที่ทราบกันแล้วนั้น ก็ย่อมเป็นไปไม่ได้ที่ไทยอีนิวส์ตจะไปวิพากษ์วิจารณ์สถาบันฯ อย่าว่าแต่หมิ่นฯเลย

อนึ่งไทยอีนิวส์ได้ถูกคำสั่งนายสุเทพ เทือกสุบรรณ รองนายกรัฐมนตรี ผู้อำนวยการศอฉ.ปิดกั้นตามคำสั่งลงวันที่ 10 เมษายน 2553ก็ได้ระบุเพียงว่า"มีข้อความอันอาจทำให้ประชาชนเกิดความหวาดกลัว หรือเจตนาบิดเบือนข้อมูลข่าวสารทำให้เกิดความเข้าใจผิดในสถานการณ์ฉุกเฉิน จนกระทบต่อความมั่นคงของรัฐ หรือความสงบเรียบร้อย หรือศีลธรรมอันดีงามของประชาชน"(รายละเอียด)เท่านั้น แต่กองทัพกลับยัดเยียดความเท็จให้ว่า เราเป็นเวบไซต์ที่กระทำผิดความมั่นคง หมิ่นสถาบันฯ

25 ตุลาคม 2553

ช็อตเด็ดวันนี้:จริงใจกับไก่กาแก้ภาพ-หลังจากถูกวิจารณ์มานานว่าทำตัวเป็นคุณหนูตรวจน้ำท่วม ตีนไม่ยอมเปียกน้ำ แถมใส่ชูชีพซะเว่อร์ ล่าสุดมาร์คเริ่มลุยน้ำระดับครึ่งแข้ง โยนชูชีพทิ้งหันมาใช้ผ้าขะม้าคาดพุงแทน ที่เมืองนนท์ แล้วก็ขนหน้าม้ามากรี๊ด(ภาพข่าว:REUTERS)
ทัพเรือแจวเสื้อแดง! น้ำใจจากคนจนไปช่วยเหลือคนจน ไม่ต้องสวมเสื้อชูชีพ ไม่ต้องออกทีวี ก็ไปช่วยได้ ณ เมืองอโยธยา (พระนครศรีอยุธยา) (ขอบคุณภาพจากคุณหงส์ศาลาแดง เว็ป IE)

23 ตุลาคม 2553

สังคมข่าวชาวเสื้อแดง:โอกาสเดียวที่เสื้อแดงนับแสนนับล้านจะได้ร่วมกันเป็นเจ้าบ้านที่ดีรับเลขาUN


ออกมานับหมื่นนับแสนนับล้านร่วมกันเป็นเจ้าบ้านที่ดีต้อนรับเลขาธิการUN-โอกาสเดียวและอาจเป็นโอกาสสุดท้ายที่จะได้ร่วมกันเป็นเจ้าบ้านที่ดีต้อนรับ นายบัน คีมูน เลขาธิการ UN ที่มีกำหนดการเดินทางเยือนไทยในวันที่ 26 ตุลาคมนี้

กำหนดการของเลขาธิการUNในช่วงเดินทางเยือนไทย

> ช่วงเช้า (ก่อน 11.00 น.) เข้าพักที่โรงแรทไฮแอท-เอราวัณ ตรงโซโก้ (ใกล้สี่แยกราชประสงค์)
> 11.00 น. ออกจากโรงแรมที่พักเพื่อเดินทางไปทำเนียบรัฐบาล
> 12.00-14.00 น. พบปะนายอภิสิทธิ์ และให้สัมภาษณ์นักข่าวที่ทำเนียบรัฐบาล
> 14.00-16.00 น. เดินทางไปสำนักงาน UN ประจำกรุงเทพฯที่หลานหลวง-ราชดำเนิน
> หลังจากนั้น เดินทางกลับโรงแรมที่พัก เพื่อ Check out ไปสนามบินสุวรรณภูมิ

แม้ไทยยังเผชิญปัญหาน้ำท่วมอยู่ แต่นี่อาจเป็นโอกาสเดียวที่จะได้ร่วมกันเป็นเจ้าบ้านที่ดีในการต้อนรัยเลขาUN จึงขอเชิญประชาชนชาวไทยจัดกิจกรรมเป็นเจ้าบ้านที่ดีต้อนรับนายบัน คี มูน เลขาธิการ UN หน้าสำนักงานUNประจำกรุงเทพฯที่ถนนหลานหลวง-ราชดำเนิน วันอังคาร 26 ตุลาคม โดยสงบและทรงพลัง

ชาวเกาหลีใต้เคยถูกเผด็จการสังหารหมู่ในเหตุการณ์ 18 พฤษภาคม 2523 ที่เมืองกวางจู ผู้ชุมนุมถูกสังหาร ที่เหลือยัดคุกข้อหากบฎผู้ก่อการร้าย สื่อกระแสหลักบิดเบือนข่าวอย่างไร้ยางอาย หลายสิบปีต่อมามีการรื้อฟื้นคดีและลงโทษจำคุกตลอดชีวิตเผด็จการชุนดูวาน สร้างอนุสาวรีย์คืนเกียรติยศแก่วีรชน (อ่านเพิ่ม Wiki - Gwangju massacre)...สำหรับเหตุการณ์ 19 พฤษภาคม 2553 ในไทย เราชาวไทยอยากวิงวอนให้เลขาธิการUNชาวเกาหลีได้ตระหนักว่า เราถูกกระทำกดขี่ไม่ต่างจากกรณี 18 พฤษภาที่กวางจู ต่างกันเพียงแต่ ...เรายังไม่ได้รับความยุติธรรมแบบเดียวกันนั้น...(ข่าวเกี่ยวเนื่อง:หมื่นรายชื่อพรึบรับเลขาUN จี้สอบคดีอำมาตย์สังหารหมู่เร่งฟื้นฟูสันติภาพ-คายประชาธิปไตย )โดย นักข่าวชาวรากหญ้า
24-25 ตุลาคม 2553

ขบวนการสมคบคิด?-เอาแล้วไงล่ะ สืบไปสืบมา โยงกันเป็นก้อนเดียวกันจริงๆ (ดูรายละเอียดที่เวบบ้านราชดำเนิน)
***ผู้ประสบภัยการเมืองช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม-คนเสื้อแดง ซึ่งเป็นผู้ประสบภัยทางการเมือง ทั้งโดนไล่ล่า กดขี่ แต่ยังมีกำลังที่จะช่วยเหลือ พี่น้องคนไทยผู้ที่ประสบภัยน้ำท่วม โดยเริ่มปักหลักจัดเต๊นท์รับบริจาคของช่วยน้ำท่วมเป็นการด่วนมาตั้งแต่ 19 ตุลาคมเป็นต้นมา วันนี้(24ต.ค.)ยังปักหลักรับบริจาคต่อไป หลังจากเห็นอาการนายกฯหุ่นเชิดไปตรวจน้ำท่วมแล้ว ชาวบ้านผู้ประสบภัยน้ำท่วมลำบากแน่

เต๊นท์รับบริจาคคนเสื้อแดงอนุสาวรีย์ชัยฯฝั่งโรบินสัน เปิดรับบริจาคถึงสี่ทุ่มทุกวัน เสร็จแล้วก็พากันแพ็คของออกเดินทางตอนตีสาม ตอนเช้าสิ่งของถึงมือพี่น้องที่ประสบภัยน้ำท่วมพอดี การบริจาคยังมีต่อไป ขอเน้นๆ กระดาษชำระ-ผ้าอนามัย-น้ำดื่ม -บะหมี่สำเร็จรูป-อาหารแห้ง-นมผงเด็ก-ผ้าอ้อม-ยากันยุง-ถุงก๊อปแก๊ป-ถุงดำ-ยารักษาโรค (ติดตามถ่ายทอดสดเสื้อแดงช่วยน้ำท่วม)
***คนไทยเราไม่ทอดทิ้งกัน...แห่ไปช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมแล้ว อย่าลืมเหลียวแลผู้ประสบภัยการเมืองด้วยจ้า ล่าสุดมีรายงานสดจากผู้ไปเยี่ยมบ้านคุณ เสกสิทธิ์ ช้างทองผู้ประสบภัยการเมือง 19 พฤษภาฯ และเขียนบันทึกนี้ขึ้นเพื่อวิงวอนไม่ให้ลืมเลือนพวกเขาไป โดยที่ยังไม่มีการเยียวยา ( อ่านบันทึกที่นี่ )***

***หนักสุดก็คือผู้ประสบภัยน้ำท่วม(ปาก)พูดไม่ออกบอกไม่ได้ เพราะถูกขังสิ้นอิสรภาพมาตั้งแต่ 19 พฤษภาคมที่ผ่านมา ลองอ่านรายงานเรื่อง หยดน้ำตาหน้าคุก 22 เสื้อแดงอุดร กับ ข้อหาเผาศาลากลาง ฯ
ผู้ต้องขังทั้งหมดขึ้นไปอยู่บนรถเรือนจำ หญิงสาวที่ร้องไห้ตลอดเวลายังคงไม่หยุดร้องไห้ เธอเดินตามมาข้างรถ เขย่งปลายเท้า เพื่อที่จะได้จับมือชายหนุ่มของเธอซึ่งอยู่หลังลูกกรงบนรถคันสูง เธอยืนอยู่อย่างนั้นจนกระทั่งรถเคลื่อนตัวออกไป ถัดไปด้านหลัง หญิงชราอีกคนผู้ซึ่งเดินทางจากต่างอำเภอเพื่อมาฟังข่าวที่ว่า ลูกชายของเธออาจจะได้รับโทษร้ายแรงเช่นกัน ยืนมองรถเรือนจำเคลื่อนตัวออกไปด้วยสายตาแห้งผาก ไม่มีน้ำตา แต่ไม่มีใครรู้ว่าในใจของเธอกำลังคิดอะไรอยู่******เชิญชมคอนเสิร์ตเพื่อนถึงเพื่อนเราไม่ทอดทิ้งกัน กลุ่มคนเสื้อแดงได้จัดคอนเสิร์ตการกุศลช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม เมื่อวันที่ 22 ตุลาคมที่ผ่านมา ที่ห้างสรรพสินค้า อิมพีเรียล ลาดพร้าว ส่วนวันอาทิตย์ที่ 24 ตุลาคม เชิญร่วมงานคอนเสิร์ต"จากเพื่อนถึงเพื่อนเราไม่ทอดทิ้งกัน /จากเสธ.ดำ ถึง เสธ.แดง" เริ่มเวลา 15.00 -21.00 น. ที่บริเวณวัดสำโรงใต้ ถนนปู่เจ้าสมิงพราย อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ โดยทีมงานเสธ.ดำ ติดต่อ 0875941323***

***ส่วนวันอาทิตย์สีแดง โดยบก.ลายจุด-สมบัติ บุญงามอนงค์ แกนนอนวันอาทิตย์สีแดงมีกิจกรรมปั่นจักรยานที่จังหวัดร้อยเอ็ด ไม่แน่ว่าหากร้อยเอ็ตเจอน้ำท่วมก็อาจจะได้พายเรือเรียกร้องประชาธิปไตยเชิงสัญลักษณ์ ***

จากเสธ.แดงถึงเสธ.ดำ ที่สนามโรงเรียนวัดสำโรงใต้ สมุทรปราการ วันอารทิตย์ที่ 24 ตุลาคมนี้ รายละเอียดตามโปสเตอร์ข้างบนจ้า งานนี้คึกคักแน่***

***หยุดยาว 3 วัน เชิญเจอกันงานนี้เสื้อแดงราชบุรีจัดงานใหญ่จันทร์ 25 ตุลาคมนี้ ทั้งที่เดิมตั้งใจจัดงานเล็กๆน่ารักๆคนซัก300-400คน จัดในโรงแรมมิดชิดเป็นสัดเป็นส่วน คนมาพูดก็ไม่น่าจะระดับแม่เหล็กนัก แต่ทางระบอบอำมาตย์ไปกดดันจนโรงแรมไม่กล้าให้เช่าห้องประชุม ดังนั้นกำหนดการใหม่ก็เลยต้องเป็นไปตามสภาพ เพราะไหนๆก็จัดกลางแจ้งที่สวนสาธารณะเขาแก่นจันทร์ เลยต้องเปลี่ยนเป็นเวทีใหญ่ไซส์มหึมา คนพูดก็มากขึ้นและมีระดับแม่เหล็กอย่างส.ส.จตุพรมาเติมความเข้มข้นด้วย แถมมีแรลลี่ และขบวนรถแห่รอบเมืองซะเลย...ข้าพเจ้าไม่กลัวเอ็ง!***

***กลุ่ม "คนเสื้อแดงราชบุรี" ขอเชิญชวนพี่น้องทุกท่านร่วมงานเสวนา "ขบวนการประชาธิปไตย" ศึกษาอดีต เรียนรู้ปัจจุบัน มุ่งมั่นสู่อนาคต วันจันทร์ ที่ 25 ตุลาคม ตั้งแต่ 16.00น.ที่สวนสาธารณะ เชิงเขาแก่นจันท์ อ.เมือง จ.ราชบุรี วิทยากร

ดร.สุชาติ ธาดาธำรงเวช
ดร.พิชิต ลิขิตกิจสมบูรณ์
พล.ต.อ.อชิรวิทย์ สุพรรณเภสัช
สุณีย์ เหลืองวิจิตร
สมยศ พฤกษาเกษมสุข
สุญญตา เมี้ยนละม้าย สนนท.
และ จตุพร พรหมพันธ์และพร้อมกันนี้ ขอเชิญชวนพี่น้องทุกท่าน ร่วมขบวนแรลลี่เสื้อแดง "กรุงเทพ-ราชบุรี" โดยคุณสมยศ พฤกษาเกษมสุข นัดหมายพร้อมกัน เช้าวันจันทร์ 25 ที่หน้าห้างอิมพีเรียลลาดพร้าว

8.00น. เคลื่อนขบวนไปยัง ตลาดน้ำดำเนินสะดวก สมทบกับ ขบวนรถเสื้อแดงจังหวัดต่างๆ ตามรายทาง
10.00น. ถึงตลาดน้ำดำเนิน เริ่มปฎิบัติการ "แดงลงเรือ แดงเต็มคลอง"
12.30 น. ออกเดินทางจากตลาดน้ำดำเนิน ไปยังอ.เมืองราชบุรี ระหว่างทาง แวะสถานที่ท่องเทียว
15.00น. ขบวนพาเหรด ผูกผ้าแดงรอบเมืองราชบุรี
16.00น. ถึงสวนสาธารณะเขาแก่นจันท์


จัดโดย กลุ่มคนเสื้อแดงราชบุรี สอบถามเพิ่มเติมที่ 084-342-3386 และ 089-789-2870***


*** เมาท์กันสนั่นเมือง-เตรียมตัวพบกับขาเมาท์ประจำเมือง อ้น ชัยนรินทร์,เต้ มดแดง,ป้อม กรองทอง
พร้อมแขกรับเชิญ มาร่วมกัน "เมาท์กระจาย" วันเมาท์ อาทิตย์ที่ 31 ตุลาคม 2553 เวลาเมาท์ 12.00-17.00 น. สถานที่เมาท์ ชั้น 5 อิมพีเรียล ลาดพร้าว รับประกันความสนุก โหด มันส์ ฮา***

***อาจารย์ชำนาญ จันทร์เรือง แห่ง มหาวิทยาลัยเที่ยงคืนแจ้งข่าวมาว่า ตามที่อาจารย์สมเกียรติ ตั้งนโมผู้ก่อตั้งเว็บไซต์มหาวิทยาลัยเที่ยงคืนได้เสียชีวิตไปเมื่อสามเดือนก่อน ทำให้การรับบทความได้หยุดชะงักลงชั่วคราว ตอนนี้มหาวิทยาลัยเที่ยงคืนได้เริ่มเปิดรับบทความใหม่แล้วทางอีเมล์แอดเดรสใหม่ คือ midnightuniversity@gmail.com โดยจะสามารถเผยแพร่บทความในหน้าเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยเที่ยงคืนได้ในราวสัปดาห์หน้า จึงขอแจ้งข่าว ปชส.มาเพื่อทราบโดยทั่วกัน***

***วันอังคารที่ 26 ต.ค.นี้ นายบัน คี มูน เลขาธิการองค์การสหประชาชาติ (ยูเอ็น)จะเดินทางมาเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ คนเสื้อแดง ทั้งกลุ่มนักวิชาการ ญาติผู้เสียชีวิตจากเหตุสลายม็อบ จะนัดหมายเพื่อยื่นหนังสืออธิบายเหตุการณ์ทางการเมืองที่เกิดขึ้นตั้งแต่เหตุการณ์ 10 เม.ย. มาถึง 19 พ.ค.ที่ทำให้มีผู้เสียชีวิต 91 ศพ บาดเจ็บ 2,000 กว่าคนให้นายบัน คี มูน ได้รับทราบ เพราะถือว่าเป็นแขกของประเทศไทย ไม่ใช่แขกของรัฐบาล จึงขอประกาศให้นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ทราบไว้และอย่าได้ขัดขวาง เพราะเรื่องนี้เราจะใช้เวลายื่นเรื่องเป็นจดหมายทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ไม่เกิน 5 นาที โดยจะมีตัวแทนไม่เกิน 10 คน และจะดำเนินการอย่างสุภาพชนทั่วไป***

***ในโอกาสนี้ประชาชนไทยจะเข้ายื่นหนังสือร้องทุกข์ให้UNเร่งสอบสวนกรณีสังหารหมู่เสื้อแดง และนำประชาธิปไตยที่แท้จริงคืนสู่ประชาชน จึงขอเชิญเข้าชื่อร่วมลงนาม โดยส่งชื่อ สกุล หน่วยงาน(ถ้ามี)กลับไปยังอีเมล์ arinwan@gmail.com เพื่อรวบรวมรายชื่อส่งต่อUN ล่าสุดยอดผู้ลงชื่อข่าวว่าใกล้หลักหมื่น แต่ยังต้องการเพิ่มเติมได้จ้า ***

*** งานรวมพลังคนเสื้อแดงยุโรปเดนมาร์กเป็นเจ้าภาพ สถานที่ชุมนุม RÅDHUSPLADSEN โคเปนเฮเกน วันที่ 30ตุลาคม เริ่มงานเวลา 13.00น ร้องเพลงแดงทั่วแผ่นดินร่วมกัน แนะนำตัวแทนของกลุ่มจากประเทศต่างๆทั่วยุโรป มีการแสดงต่างๆร่วมกัน ร่วมรับฟังโฟนอินจาก นายกฯในดวงใจ ทักษิณ ชินวัตร ถ่ายภาพหมู่เป็นที่ระลึก ร่วมกันทำความสะอาดสถานที่จัดงาน จบงานด้วยเพลง ตะโกนบอกฟ้า และนักสู้ธุลีดิน ประมาณ16.00 น.จบงาน เวลา18.00น รับประทานอาหารร่วมกัน

พบกันวันที่ 31 ตุลาคม สถานที่วัดไทยเดนมาร์ก STENLØSE 8.00 น. รับประทานอาหารเช้า 10.00 น.ทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีอุทิศให้แด่วีรชนผู้ต่อสู้เพื่อประชาธิปไตย***

***ชาวชุมชนบ่อนไก่จัดกิจกรรมรำลึกไว้อาลัยวีรชน 31 ตุลาคมนี้ที่ชุมชนบ่อนไก่ หน้าธ.กรุงเทพฯ สาขาลุมพินี กำหนดการ

15.30 น.พบกันที่บริเวณจัดงาน
16.00 น.ผู้เห็นเหตุการณ์พาไปชี้จุดคนตาย พาผู้สื่อข่าวดูรอยกระสุน เพื่อให้เห็นว่าวิถีกระสุนมาจากฝั่งทหาร
17.10 น.ร่วมกันยืนสงบไว้อาลัยวีรชนผู้เสียชีวิต
17.15 น.ร่วมกันปล่อยลูกโป่ง และผูกผ้าแดงไว้อาลัย สานต่อเจตนารมณ์วีรชน
17.30 น.ร่วมกันจุดเทียนเพื่อให้บ้านเมืองสว่างจากการมืดมิดมานาน ประชาชนจะได้ตาสว่างมากๆขึ้น เสร็จภารกิจแยกย้ายกันกลับบ้าน***

***คุณคอนเนอร์ เพอร์เซล ชาวออสเตรเลียที่ติดคุกในไทยเพราะขึ้นปราศรัยเวทีเสื้อแดงที่ผ่านมา และได้ออกจากคุกแล้ว จัดงานพร้อมกันกับที่ขบวนแรลรี่ปั่นจักรยานโครงการเส้นทางสีแดง(ดูรายละเอียดท้ายสังคมข่าว)ที่จะออกมาเรียกร้องให้ปลอ่ยตัวแกนนำและคนเสื้อแดงที่ติดอยู่ในคุก


โดยคุณคอนเนอร์จะรวบรวมพี่น้องเสื้อแดงที่ซิดนีย์ ไปประท้วงหน้าสถานทูตไทยประจำออสเตรเลียในวันที่ 31 ต.ค.วันเดียวกับที่โครงการเส้นทางสีแดง เริ่มเคลื่อนขบวนเส้นทางสีแดงจากราชประสงค์ไปอีสานนาน1เดือน ระยะทาง 900 กิโลฯเพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลปล่อยตัวแกนนำ

ทั้งนี้คุณคอนเนอร์และเสื้อแดงออสเตรเลีย รวมทั้งผู้ดำเนินโครงการ แจ้งมาว่า อยากให้คนไทยทั่วโลกร่วมทำกิจกรรมนี้พร้อมๆกันทั่วโลก จึงขอประชาสัมพันธ์ไปยังเสื้อแดงทั่วโลกร่วมกันคิกออฟกิจกรรมเส้นทางสีแดงไปพร้อมๆกัน หากสามารถมาร่วมชุมนุมกันได้ที่สถานทูตก็ถือเป็นเรื่องที่ดีที่จะกดดันรัฐบานให้ปล่อยตัวแกนนำหรือคนเสื้อแดงที่อยู่ในคุก***


*** ขอเชิญร่วมกิจกรรมงานวันนิคม จันทรวิทุร ประจำปี 2553 มีสัมมนาเรื่อง “การปฏิรูปประเทศไทยกับคุณภาพชีวิตแรงงาน” วันอาทิตย์ที่ 31 ตุลาคม 2553 ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์นิคม จันทรวิทุร ชั้น 7 และ ห้องประชุมประภาศ อวยชัย ชั้น 4 ตึกอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ จัดโดยมูลนิธินิคม จันทรวิทุร ร่วมกับ สถาบันทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์


8:00 - 8:30 น. พิธีเปิดห้องประชุมศาสตราจารย์นิคม จันทรวิทุร ชั้น 7 ตึกอเนกประสงค์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
กล่าวรายงานโดย รศ. ดร. ไว จามรมาน ผู้อำนวยการ สถาบันทรัพยากรมนุษย์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การกล่าวสุนทรพจน์และเปิดห้องประชุมฯ โดยอธิการบดี และ ผู้แทนครอบครัว
จันทรวิทุร
8:30 - 8:45 น. ผู้เข้าสัมมนาลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนา ณ ห้องประชุมประภาศ อวยชัย ชั้น 4
ตึกอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
8:45 - 9:00 น. กล่าวต้อนรับ โดย
ศ. ดร. ธีระ ศรีธรรมรักษ์ ประธานมูลนิธินิคม จันทรวิทุร
9:00 – 9:15 น. กล่าวเปิดการสัมมนา โดย อธิการบดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
9:15 - 9:30 น. แนะนำองค์ปาฐก โดย
• นายปนิธิ ศิริเขต ผู้อำนวยการสถาบันแรงงานศึกษา
9:30 - 10:15 น. การปาฐกถานิคม จันทรวิทุร ครั้งที่ 8 ประจำปี พ.ศ. 2553 หัวข้อ
“การปฏิรูปประเทศไทยกับคุณภาพชีวิตแรงงาน” โดย
• รศ. แล ดิลกวิทยรัตน์ อาจารย์ คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (เกษียณอายุ) และกรรมการมูลนิธิอารมณ์ พงศ์พงัน
10:15 – 10:30 น. รับประทานอาหารว่าง
10:30 – 11:45 น. การอภิปรายเชิงวิชาการและนโยบาย หัวข้อ “การปฏิรูปประเทศไทยกับการปฏิรูปแรงงานเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต” โดย
• คุณหญิงสุพัตรา มาศดิตถ์ ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี*
• ดร.สุเมธ ฤทธาคนี ประธานคณะกรรมาธิการการแรงงาน สภาผู้แทนราษฎร*
• รศ. ดร. ไว จามรมาน ผู้อำนวยการ สถาบันทรัพยากรมนุษย์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์*
• ดร. สาวตรี สุขศรี อาจารย์คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• นางสาวธนพร วิจันทร์ ประธานกลุ่มบูรณาการแรงงานสตรี
• ดร.โชคชัย สุทธาเวศ เลขาธิการ มูลนิธินิคม จันทรวิทุร (ดำเนินการอภิปราย)
11.45 -12.15 น. ซักถามและร่วมแสดงความคิดเห็นโดยผู้เข้าร่วมสัมมนา
12:15-12:30 น. สรุปและกล่าวปิดการสัมมนา โดย
• นายฐาปบุตร ชมเสวี รองประธาน และ ประธานคณะกรรมการบริหารมูลนิธินิคม จันทรวิทุร
12:30 – 13:30 น. รับประทานอาหารกลางวัน
หมายเหตุ
1. *วิทยากร อยู่ระหว่างการทาบทาม
2. พิธีกรดำเนินรายการ : อาจารย์วิภา ดาวมณี และ ผู้แทนจากสถาบันทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์***


***คนเสื้อแดงจัดงาน"คาราวานสินค้าราคาถูกยุคค่าเงืนบาทแข็ง"ที่โครงการเอื้ออาทร บึงกุ่ม จองที่ขายฟรี ติดต่อคุณปุ้ย 082-6301700***


***เวบไซต์www.serichon.com จั ดกิจกรรมโยนโบว์ลิ่ง หาทุนสนับสนุนวิทยุออนไลน์เสรีชน ที่เมเจอร์โบว์ล ชั้น6 อิมพีเรียล ลาดพร้าว เสาร์ที่ 6 พฤศจิกายนนี้ 09.00-13.00 ค่าสมัครทีมละแค่1500(3ท่านต่อทีม)ชิงถ้วยนายกฯทักษิณ หากหาทีมไม่ได้ เจ้าภาพจัดหาให้ที่หน้างาน (มาท่านเดียวแค่500)ฝีมือไม่เกี่ยว ไม่ต้องพกมา พกมาแค่ความฮากับพกเพื่อนรู้ใจ สมัครหรือขอรายละเอียดที่serichonteam@yahoo.com โทร087-0570640***

***6พ.ย.นี้ชมคอนเสิร์ต"ใจประสานใจ"โดยบ้านเลขที่111ที่สมุทรสาคร บัตรราคา 120 บาท ติดต่อร่วมงาน 082-2423794***

***กลุ่ม 24 มิถุนาประชาธิปไตย แนวร่วมพลเมืองไทย กลุ่มแดงเชียงใหม่ ร่วมกันจัดงาน"ลอยกระทงรักไทขับไล่อภิสิทธิ์"ขึ้นที่เวียงกุมกาม อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ โดยจะเชิญชวนนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างประเทศร่วมงานในวันที่ 21 พฤศจิกายนนี้ เวลา 18.00-23.30น.

โดยจุดหมุ่งหมายของงานให้สะท้อนผลงานอันอัปยศของนายอภิสิท ธิ์เวชชาชีวะ ซึ่งในงานจะมีกิจกรรมแห่กระทงการเมืองเผาอภิสิทธิ์เผาเทียนเล่นไป ปล่อยโคมลอย รำวงย้อนยุค และมีการประกวดนางนพมาศ โดยคนเสื้อแดงจะ ส่งนางนพมาศทุกอำเภอมาประกวดในงาน และจะมีการปราศรัยจากกลุ่ม 24 มิถุนาประชาธิปไตย และปราศรัยจากกลุ่มเชียงใหม่แดง***

***ท่านที่ชอบบทความวิพากษ์การเมืองให้ถึงราก ตอนนี้เชิญ www.timeupthailand.netเปิดเป็นทางการแล้ว นำทีมโดยจรรยา ยิ้มประเสริฐ เจ้าของบทความร้อน"ทำไมจึงไม่รัก..." ทยอยนำเสนอเรื่องราวและบทความที่พูดเรื่องรากฐานบ้านเมืองกับประชาธิปไตย ***

***ลาว คำหอม นักเขียนอาวุโส สีเดียวกันกับเพ็ญ ภัคตะ-ดร.เพ็ญ ภัคตะ เล่าทางเฟซบุ๊คว่า

เมื่อวานได้คุยกับ "ลาว คำหอม" หรือคุณลุงคำสิงห์ ศรีนอก ทางโทรศัพท์ ชวนไปเที่ยวบ้านที่ปากช่อง คุณลุงบอกว่าดีใจจังที่ตอนนี้ เพ็ญ ภัคตะ ออกมาเป็นพวกเดียวกันแล้ว ทั้งในฐานะข้าราษฎรเต็มขั้น ไม่ต้องมีสีกากีเป็นเงา อีกทั้งในฐานะนักคิดนักเขียนคนวรรณกรรมเต็มตัว ข้อสำคัญ ในฐานะสหายร่วมอุดมการณ์สีเดียวกัน ซึ่งคุณลุงคำสิงห์บอกว่ายืนรอเพ็ญ ภัคตะ ให้ตัดสินใจก้าวเดินมาทางสายนี้ตั้งแต่วันที่ ๑๙ กย.๒๕๔๙ แล้ว แต่ไม่รู้จะทำยังไง เห็นเงียบหายไป ไม่แสดงทัศนคติทางการเมืองบ้างเลย โชคดีที่ยังตาสว่างเมื่อวันที่ ๑๐ เมษา ๕๓ ***


*** "นิราศรัฐ ก.ไก่: 2542 - 2552"

หนังสือผลงานของ กานต์ ณ กานท์: เขียน
ไชยันต์ รัชชกูล: คำนำเสนอ

จำหน่ายในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ 21-31 ตุลาคม 2553 ที่บูธสนพ.อ่าน & สนพ.ฟ้าเดียวกัน บูธ N44 โซน ซี1 และบูธสนพ.ไซเบอร์ฟิชมีเดีย W19 โซนเอเที่ยม อย่าลืมอุดหนุนกวีที่มีจุดยืนฝ่ายประชาธิปไตยอย่างเข้มข้นคนนี้***

***คุณเคยอ่านหรือยัง วารสาร"อ่าน"ซึ่ง"สิงห์ สนามหลวง"หนอนหนังสือระดับกูรูวงการหนังสือเมืองไทย ยกย่องให้เป็นหนังสือที่เข้มข้นแห่งวงการนักเขียนนักอ่านยิ่งกว่านิตยสาร"โลกหนังสือ"เคยสร้างชื่อไว้ในยุคหลัง 6 ตุลาคม 2519


เอาฉบับล่าสุดการ์ตูนม็อบอำมาตย์นี่ก็เล่นเอา"จุก"ไปเลยหละ...ข้าวปลาอาหาร กินไปไม่นานเป็นขี้ ซื้อเหอะหนังสือดีดี พรุ่งนี้ได้อ่านนานนาน

พบกับวารสารอ่านและหนังสือเล่มของสำนักพิมพ์อ่านในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ 21-31 ตุลานี้ ที่บูธสนพ.อ่าน & สนพ.ฟ้าเดียวกัน บูธ N 44 โซน ซี 1 หรือที่ร้านก็องดิด (ถ.ตะนาว), ร้านศึกษิตสยาม (วัดราชบพิธ), ร้านริมขอบฟ้า (อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย), ร้านโอเดียน สยาม(ใกล้โรงหนังสกาลา), ร้านตะวัน (อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ), ร้านเล่า เชียงใหม่ (ถ.นิมมานฯ), ร้านสามัญชน เชียงใหม่ (คาร์ฟู หางดง) ***

*******
เชิญร่วมหลั่งน้ำใจช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม(ปาก)อย่าปล่อยให้พวกเขาถูกขังลืม
เชิญร่วมโครงการเส้นทางสีแดงจากคลองเปรมสู่11จังหวัดอีสาน860กม. เยียวยา+ตามหายุติธรรม


โครงการเส้นทางสีแดง (Red Path Project)ขอเชิญร่วมขบวนเดินเท้า และปั่นจักรยานจากกรุงเทพฯสู่อีสาน นำกำลังใจและความช่วยเหลือสู่พี่น้องเสื้อแดงอีสาน 11 จังหวัด 860 กม. 31ต.ค.-30 พย.นี้ แวะเยี่ยมผู้ต้องขัง ร่วมทำกิจกรรมผูกผ้าแดง วางดอกไม้แดงหน้าเรือนจำ นำเงินทองสิ่งของบริจาคมอบให้พี่น้องเสื้อแดง เพื่อเรียกร้องให้ปล่อยตัวแกนนำนปช.ฯลฯ และรณรงค์สู่ระดับนาชาติ


โครงการเส้นทางสีแดง (Red Path Project) เป็นโครงการด้านมนุษยธรรมเพื่อเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการสังหารหมู่ใน วันที่ 10 เมย.และ 13-19 พค.ที่รัฐบาลกระทำต่อประชาชนชาวไทยที่เรียกร้องให้รัฐบาลยุบสภา โครงการนี้ดำเนินการโดยไม่เกี่ยวข้องกับพรรคการเมืองใดๆ

โดยโครงการนี้มีข้อเรียกร้องให้รัฐบาลปล่อยตัวแกนนำนปช.และผู้ต้องขังในคดี ชุมนุม เรียกร้องให้รัฐบาลยุติการปฏิบัติ 2 มาตรฐานทางกฏหมาย และเรียกร้องให้นานาชาติได้หันมาตระหนักและให้ความสำคัญเกี่ยวกับการละเมิด สิทธิมนุษยชนอย่างรุนแรงหลังรัฐประหาร 19 กย. 2549

โครงการนี้มีคุณสมบัติ บุญงามอนงค์ (แกนนำกลุ่มวันอาทิตย์สีแดง) และอาจารย์ธิดา โตจิราการ เป็นที่ปรึกษาโครงการในประเทศไทย และมีคุณพอร์แชล คอนเนอร์ (อดีตนายทหารบกออสเตรเลียที่ถูกจับกุมคุมขังและถูกซ้อมอย่างทารุณในเรือนจำ คลองเปรม) เป็นสมาชิกกลุ่มและที่ปรึกษาโครงการในต่างประเทศ

โครงการ เส้นทางสีแดงประกอบด้วยคนเสื้อแดงที่รักความเป็นธรรมและมีความมุ่งมั่นที่จะ นำน้ำใจและความช่วยเหลือมอบให้แก่พี่น้องเสื้อแดงที่อีสานซึ่งได้รับผลกระทบ จากการสังหารหมู่ มากที่สุด คนเสื้อแดงในภาคอีสานจำนวนมากถูกสังหาร บาดเจ็บ พิการ และสูญหายอีกจำนวนมาก สมาชิกโครงการจะร่วมกันเดินเท้าและปั่นจักรยานเพื่อไปเยี่ยมเยียน เยียวยา และให้กำลังใจบุคคลที่น่าเห็นใจเหล่านี้ได้มีกำลังใจที่จะดำเนินชีวิตต่อไป และไม่ย่อท้อที่จะต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยที่แท้จริงที่พวกเขาโหยหามาชั่ว ชีวิต

ขบวนเดินทางจะเริ่มออกเดินทางในวัน อาทิตย์ที่ 31 ตค. เวลา 13.00 น.ที่ราชประสงค์โดยจะปั่นจักรยานและเดินเท้าไปเรือนจำคลองเปรมเพื่อทำการวางดอกไม้แดงและปล่อยนกพิราบเพื่อเป็นสัญลักษณ์ของเสรีภาพ โครงการนี้จะเดินทางด้วยระยะทางกว่า 900 กม. ผ่าน 12 จังหวัดในภาคอีสาน ใช้เวลาเดินทางทั้งสิ้น 31 วันโดยประมาณ

พบกันอาทิตย์ 31 ตค.ที่ราชประสงค์ครับ !

จุดประสงค์ของการเดินทางเพื่อ :

1. เรียกร้องให้ปล่อยตัวแกนนำนปช.และผู้ต้องขังคดีชุมนุมทั่วประเทศ
2. ต่อต้านระบบ 2 มาตรฐานทางกฏหมาย
3. เรียกร้องให้นานาชาติตระหนักถึงปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างรุนแรงหลังรัฐประหาร 19 กันยา 49


โครงการ นี้มีภารกิจที่จะรวบรวมรายชื่อผู้ต้องขัง และครอบครัวผู้เสียชีวิต บาดเจ็บ พิการ ส่งมอบให้กับคณะกรรมการกาชาดสากล (International Committee of the Red Cross : ICRC) เมือสิ้นสุดโครงการ เพื่อให้องค์กรต่างชาติได้ยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือและเยี่ยวยาบุคลลเหล่านี้ และเพื่อให้ต่างชาติได้ตระหนักถึงภัยของการรัฐประหาร และปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย

ระยะเวลา : 31ตุลาคม-30 พย. 2553

เส้นทาง : กรุงเทพฯ (เริ่มจากเรือนจำคลองเปรม) ไปปทุมธานี อยุธยา สระบุรี นครราชสีมา ขอนแก่น(บ้านไผ่) มหาสารคาม ร้อยเอ็ด กาฬสินธ์ สกลนคร อุดรธานี หนองคาย (สิ้นสุดสะพานมิตรภาพไทย-ลาว)

รวมระยะทาง : 900 กม.

โดย กลุ่มเส้นทางสีแดง ( Red Path Group : RPG )


โครงการนี้มีบก.ลายจุด-คุณสมบัติ บุญงามอนงค์ และอาจารย์ธิดา โตจิราการ เป็นที่ปรึกษา และมีคุณ David Conor Purcell เสื้อแดงชาวออสเตรเลียที่ถูกจับกุมคุมขังนาน3 เดือน และได้เดินทางกลับประเทศออสเตรเลีย เป็นสมาชิกของทีม และเป็นที่ปรึกษา

ขณะนี้โครงการดังกล่าวได้ประชาสัมพันธ์โครงการต่อพี่น้องเสื้อแดงที่อยู่ออสเตรเลีย เพื่อระดมทุนช่วยเหลือสนับสนุนโครงการ

ท่านจะเข้าร่วมโครงการได้อย่างไร?-โครงการนี้ต้องการคนเสื้อแดงที่จะเข้าร่วมเดินทางนำน้ำใจและความช่วยเหลือไปสู่พี่น้องเสื้อแดงอีสานตามรายละเอียดข้างต้น โดยขอความกรุณากระจายข่าวนี้ออกไปด้วย

ผู้ที่สนใจขอให้ติดต่อคุณฟอร์ด ได้ทางอีเมล์ red_truth_only@hotmail.co.th หรือที่ 081-5836964 หรือ Face Book ของ 'เรด ทรู้ธ'

คนไทยเสื้อแดงในต่างประเทศสามารถเข้าร่วมทำกิจกรรมนี้พร้อมๆกันทั่วโลก ร่วมกันคิกออฟกิจกรรมเส้นทางสีแดงไปพร้อมๆกัน หากสามารถมาร่วมชุมนุมกันได้ที่สถานทูต หรือสถานกงสุลของไทยในต่างประเทฒก็ถือเป็นเรื่องที่ดีที่จะกดดันรัฐบานให้ปล่อยตัวแกนนำหรือคนเสื้อแดงที่อยู่ในคุก

*************

13 ตุลาคม 2553

ไม่อยากตกเป็นเหยื่ออย่าหลงเชื่อสื่อโล้น มิฉะนั้นอาจเป็นเช่น"รุ่งเรืองกิจ"ทางโลก+ทางธรรม-สุทธิชัย หยุ่น แสดงตนว่าหันมาสมาทานทางธรรม โดยมีบทบาทใกล้ชิดพระว.วชิรเมธี เจ้าของวาทะ"ฆ่าเวลาบาปไม่น้อยกว่าฆ่าคน" และพระติช นัท ฮันท์ สงฆ์เวียดนามที่กำลังเดินทางเยือนไทยในช่วงนี้ ส่วนทางโลกนั้นเขาแสดงบทบาทโดยเปิดเผยว่าเป็นอริกับทักษิณ ชินวัตรและเครือข่าย และเลือกข้างพล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ รวมทั้งสมุนบริวารอย่างนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะอย่างแนบแน่น


โดย ทีมข่าวไทยอีนิวส์
13 ตุลาคม 2553

"สมพร จึงรุ่งเรืองกิจ"สาปส่งขายหุ้นเนชั่นยอมขาดทุน200ล.ขายทิ้ง โอดโดนหลอกมาติดดอย

นางสมพร จึงรุ่งเรืองกิจ ในฐานะผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)-NMG และประธานกรรมการกลุ่มบริษัท ไทยซัมมิท เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 7 ตุลาคมที่ผ่านมา ได้ขายหุ้นเนชั่นฯ ซึ่งถืออยู่ 29.44 ล้านหุ้น หรือคิดเป็น 17.87% ของทุนจดทะเบียน ในราคาหุ้นละ 9 บาท หรือคิดเป็นเงินประมาณ 260 ล้านบาท โดยเป็นการขายผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

นางสมพรกล่าวว่า ขาดทุนจากการขายหุ้นครั้งนี้มากกว่า 200 ล้านบาท หากเทียบกับราคาหุ้นที่เข้าซื้อครั้งแรกเมื่อตอนเข้าเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่บริษัทแห่งนี้ประมาณปี 2546 ที่ระดับ 11.50-17.50 บาท หรือซื้อมาประมาณ 500 ล้านบาท

ประธานกลุ่มไทยซัมมิทกล่าวว่า เข้ามาถือหุ้นของบริษัท เนชั่นฯเพราะได้รับการชักชวนจากผู้บริหารของกลุ่มเนชั่นให้เข้ามาซื้อโดยบอกว่าผลประกอบการดีจะมีปันผล แต่ปรากฏว่าได้เงินปันผลเพียง 10 ล้านบาท ในปี 2547 เพียงปีเดียว และตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาก็ไม่ได้รับเงินปันผลอีกเลย จึงตัดสินใจขายหุ้นเพื่อนำเงินไปลงทุนอย่างอื่นที่ได้รับผลตอบแทนคุ้มค่ากว่า

นายเสริมสิน สมะลาภา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แนเชอรัลพาร์ค จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า เขาและกลุ่มเข้าชื้อหุ้น NMG หรือ เนชั่น จาก นางสมพร จึงรุ่งเรืองกิจ จำนวน 17.8 % ว่า เป้าหมายของกลุ่ม ต้องการลงทุน เนื่องจากมองว่าธุรกิจสื่อ มีอนาคตสดใส และเนชั่นเป็นกลุ่มธุรกิจสื่อที่มีความหลากหลายทั้งด้านเนื้อหา และช่องทาง อีกทั้งเป็นสถาบันสื่อ ที่ได้รับการยอมรับทั้งในและต่างประเทศ และจัดโครงสร้างธุรกิจเช่นเดียวกับ บรรษัทข่าวระดับโลกอย่างนิวส์คอร์ปของนายรูเพิร์ต เมอร์ด็อก

เปิดปูมเนชั่นหักเหลี่ยมจึงรุ่งเรืองกิจ NBCที่มั่นใหม่หยุ่น

ก่อนหน้านั้นคนทั่วไปมักเข้าใจผิดว่านักการเมืองเครือข่ายทักษิณ ชินวัตรเข้าไปพยายามเทกโอเวอร์เนชั่นจากนายสุทธิชัย หยุ่น เพื่อครอบงำกิจการ เพราะไม่พอใจที่เนชั่นมักโจมตีทักษิณตลอดเวลา แต่เมื่อปีที่แล้วไทยอีนิวส์ได้เปิดเผยเบื้องหลังการเข้าซื้อกิจการของนางสมพร จึงรุ่งเรืองกิจว่า ความจริงถูกกลุ่มนายสุทธิชัยชักชวนเข้าไปเอง โดยอาศัยความมสัมพันธ์ทางการแต่งงานของ2ฝ่าย อ้างว่าผลประกอบการดีมีปันผลสม่ำเสมอ แต่พอเข้าไปซื้อแล้วก็ต้องผิดหวัง เพราะได้ปันผลหนเดียว ผลดำเนินงานแย่ลงต่อเนื่อง กลุ่มสุทธิชัยยังขายตึกเนชั่นทิ้ง และปล่อยให้กิจการแย่ลง ราคาหุ้นร่วงต่ำ ขณะที่ได้ไปตั้งบริษัทย่อยในเครือขึ้นใหม่ชื่อNBC และยักย้ายถ่ายเททรัพย์สินไปที่บริษัทใหม่แทนNMG

ไทยอีนิวส์เปิดเผยเรื่องนี้เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2552 ดังรายละเอียดต่อไปนี้

"จึงรุ่งเรืองกิจ"โอดครวญเสียท่า ถูกประธานเนชั่นหว่านล้อมให้เข้ามาซื้อหุ้นเนชั่นมัลติมีเดีย(NMG) หลังเกี่ยวดองผ่านการแต่งงานหวังเป็นทองแผ่นเดียวกัน จากนั้นโดนตลบหลังโชว์ผลขาดทุนอ่วม แถมขายตึกNATION TOWERทิ้ง จนไม่เหลืออะไรมีค่าแล้ว ตอนนี้ขาดทุนทางบัญชี50%ติดแหง็กบนดอย พ้นทุนเมื่อไหร่ขอขายทิ้งสาปส่ง เผยของดีๆมีกำไรยักย้ายไปให้NBCบริษัทลูกหมด สุดท้ายบริษัทแม่ทำสิ่งพิมพ์กำลังกลายเป็นอดีต ส่วนอนาคตคือเนชั่นทีวี


สมพร จึงรุ่งเรืองกิจ ผู้ถือหุ้นใหญ่NMG:บริษัทไม่เหลืออะไรแล้ว เพราะมีการขายทรัพย์สินเพื่อใช้ชำระหนี้ ซึ่งเป็นหนี้ที่ก่อมานานแล้ว ในฐานะผู้บริหารบริษัทมหาชน ควรจะบริหารธุรกิจให้มีกำไร ซึ่งทำไม่ถูกที่ขายสินทรัพย์ส่วนใหญ่ไปใช้หนี้ ซึ่งไม่ว่าองค์กรไหน ถ้าทำธุรกิจดี หากขายสินทรัพย์ไปแล้วก็ซื้อใหม่ได้ แต่ไม่ใช่เนชั่น


นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ลูกชายของสมพร: เราเข้ามาซื้อหุ้นNMGเพราะพี่สาวผมแต่งงาน คนที่พี่สาวผมแต่งงานด้วยคือหลานชายของคุณธนาชัย ธีรพัฒนวงศ์ [ประธานNMG] คุณธนาชัยเข้ามาคุยกับคุณแม่ว่า อยากให้ครอบครัวปรองดองกัน นั่นคือจุดแรกที่เราเข้าไปซื้อหุ้น ไม่ใช่เพื่อเข้าไปยึดครอง หรือเพื่อทำกำไร ไม่เคยมีอยู่ในหัวของคนในครอบครัวเราเลย ผมคิดว่าสื่อไม่ใช่ธุรกิจที่อยู่ๆ คุณจะเข้าไปเทกโอเวอร์ เข้าไปบริหารง่ายๆ


บริษัทแม่เนชั่นกำลังทรุด แต่เนชั่นทีวีคืออนาคตของสุทธิชัย หยุ่น?


ผู้ที่ติดตามความเคลื่อนไหวของธุรกิจสื่อสารมวลชนเคยตกตลึงเมื่อเครือเนชั่น ของสุทธิชัย หยุ่น ประกาศขายตึกเนชั่นที่บางนาเพื่อชำระหนี้ ถึงกับทำให้นายสมัคร สุนทรเวช ที่เป็นขมิ้นกับปูนกับสื่อถึงกับ"โพล่ง"ออกมาในช่วงเขาเป็นนายกรัฐมนตรีว่า"เนชั่นขายตึกใช้หนี้ กำลังล้มละลายแล้วหรือ?" ต่อมามีสื่อบางฉบับลงข่าวทำนองว่าเนชั่นมีฐานะกิจการสั่นคลอน ซึ่งในที่สุดก็ต้องลงแก้ไขข่าวในที่สุด เพราะเนชั่นมีการดำเนินการตามกฎหมาย และต้องลงข่าวแก้ไขว่าฐานะกิจการยังมั่นคงแข็งแรงดี

จากการตรวจสอบของไทยอีนิวส์พบว่า ก็น่าให้นายสมัคร หรือสื่อบางฉบับตั้งข้อสงสัยทำนองนั้นได้ เพราะเวลาไล่เลี่ยกันนั้นหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจได้ขายตึกออกมาชำระหนี้ และดูเหมือนฐานะกิจการจะไม่มั่นคงดังแต่ก่อน เพราะเมื่อเดือนมิถุนายน 2552 ที่ผ่านมา ฐานเศรษฐกิจถึงกับต้องปลดพนักงานออกชุดใหญ่ 60 คน สะท้อนถึงฐานะกิจการได้ดี

เนชั่นก็มีการเปิดโอกาสให้พนักงานเกษียณโดยสมัครใจเช่นกัน แต่ก็ไม่ถึงขั้นปลดชุดใหญ่แบบฐานเศรษฐกิจ เนชั่นพยายามหาเงินเข้ามาหล่อเลี้ยงกิจการทุกทาง แม้แต่พาทัวร์ไปไหว้แดนพุทธภูมิที่อินเดีย จัดกิจกรรมสอนคนที่อยากเป็นนักข่าวแล้วเก็บเงินค่าอบรม หรือประเภทที่ว่าหาได้ทางไหนก็ต้องเอา แม้เป็นเงินเล็กเงินน้อย อย่างขายวีซีดีสุทธิชัยไปเที่ยวต้นแม่น้ำโขง เป็นอาทิ

สิ่งที่ทำให้เนชั่นต่างจากฐานเศรษฐกิจก็คือ"เส้นสาย"และการแทงข้างทางการเมืองที่ชัดเจนและเนชั่นอยู่ข้างชนะในที่สุด ผลจึงปรากฎว่าหลังรัฐประหาร19กันยา เนชั่นได้เข้าไปทำรายการฟรีทีวีแทบทุกช่อง คือ 3 5 9 11 (ไม่นับTPBSที่เทพชัย หย่อง น้องสุทธิชัย หยุ่น เข้าไปบริหารเต็มตัว) เพราะการเอื้อเฟื้อต่างตอบแทนจากผู้มีอำนาจทางการเมือง รวมไปถึงงบการโฆษณาจากรัฐบาลที่ทุ่มเทมาให้ รวมไปถึงกิจกรรมต่างๆ(event)ที่ค่ายเนชั่นแทบจะผูกขาดเหมาจัด และถ่ายทอดสดผ่านทีวีเนชั่น แล้วเก็บเงินจากรัฐบาลเป็นกอบเป็นกำ

แต่จุดสำคัญของเรื่องนี้คือ ผลประโยชน์นั้นตกกับบริษัท เนชั่นบรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)-NBCที่เนชั่นตั้งขึ้นมาใหม่ และนำหุ้นเข้าซื้อขายในตลาดMAI เมื่อ 11 พฤศจิกายน 2552 ไม่ได้่ตกเป็นผลประโยชน์ของบริษัท เนชั่นมัลติมีเดีย จำกัด (มหาชน) หรือNMG บริษัทแม่ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทร้พย์มาก่อนแต่อย่างใด

NBC จึงเป็นเสมือน"ฟูกนิ่มๆ"สำหรับสุทธิชัย หยุ่น ส่วนNMGนั้น มีกตระกูล"จึงรุ่งเรืองกิจ"มหาเศรษฐีแบกรับภาระไว้ด้วยความอ่วมอรทัย ชนิดที่กลืนก็ไม่เข้า คายก็ไม่ออก ได้แต่กลอกตา

สมาคมนักข่าวยืนยันเนชั่นอาการแย่ พนักงานเผยขวัญระส่ำ


ศูนย์เฝ้าระวังการคุกคามสื่อ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย รายงานว่า ภาวะเศรษฐกิจที่ย่ำแย่ในปีนี้มีผลกระทบต่อธุรกิจสื่อสารมวลชนหลายค่าย รวมทั้งเครือเนชั่นที่ได้เปิดโอกาสให้พนักงานสมัครใจลาออก(เออลี่รีไทร์)มาหลายรอบแล้ว

พนักงานเนชั่นรายหนึ่งที่ขอสงวนนามได้ยินดีเปิดเผยกับ"ไทยอีนิวส์"ว่า ยอดขายสิ่งพิมพ์ในเครือตกหนักมากในช่วง 4 ปีมานี้ ทั้งหนังสือพิมพ์ภาคภาษาอังกฤษTHE NATION หนังสือพิมพ์คมชัดลึก กรุงเทพธุรกิจ และเนชั่นรายสัปดาห์ โดยเฉพาะทางภาคเหนือและอีสาน เนื่องจากคนใน2ภาคดังกล่าวมองว่าเครือเนชั่นเลือกที่จะเอียงข้างฝ่ายอำมาตย์ และรัฐบาลประชาธิปัตย์ มีอคติต่อพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร และผู้สนับสนุนทักษิณ รวมทั้งพวกเสื้อแดงอย่างต่อเนื่อง

"ยอดขายแย่มาก ขนกลับมากองพะเนินตลอด พนักงานเนชั่นขวัญกำลังใจตกต่ำมาก ไม่รู้เมื่อไหร่จะถึงคิวตัวเองต้องโดนบีบออก ขนาดบริษัทขายตึกที่บางนาแล้วก็ไม่ได้ช่วยให้สภาพการณ์ดีขึ้นเลย"พนักงานเนชั่นกล่าว

ขณะนี้เนชั่นต้องหารายได้ทุกทาง เช่น การจัดทัวร์ไปเที่ยวไหว้พระตามรอยพระพุทธเจ้าที่ประเทศอินเดีย การจัดโครงการสอนอบรมนักข่าวเพื่อหารายได้เข้ามาหล่อเลี้ยงกิจการ แต่ที่ได้เป็นกอบเป็นกำจริงๆคือการจัดอีเว้นต์ให้กับรัฐบาลชุดนี้ และโฆษณาผ่านรายการที่รัฐบาลให้เวลาไปทำทางฟรีทีวีช่องต่างๆหลังรัฐประหาร19กันยา แต่เนชั่นไปบันทึกลงบัญชีเป็นกำไรของNBCที่เป็นบริษัทลูก ส่วนNMGที่เป็นบริษัทแม่แสดงผลขาดทุน

ขายตึกเนชั่นหวังฟัน1,380ล้าน แต่จบที่ราคา955ล้าน


เมื่อวันที่ 2 5มกราคม 2551 วงการสื่อก็ตกตลึง เมื่อนายธนะชัย สันติชัยกูล กรรมการ บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)-NMG เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการ เมื่อวันที่ 23 มกราคม มีมติอนุมัติขายสินทรัพย์ของบริษัทรวมมูลค่า 1,379.75 ล้านบาท ซึ่งประกอบด้วย ที่ดิน 4 ไร่ 3 งาน 72 ตร.ว. พร้อมอาคารสำนักงานใหญ่ พื้นที่รวม 14,212 ตารางเมตร และพื้นที่สำนักงานอาคารเนชั่นทาวเวอร์ ซึ่งเป็นห้องชุดจำนวน 191 ห้องชุด พื้นที่รวม 44,950.32 ตารางเมตร ในอาคารชุดชื่อ อาคารชุดเนชั่นทาวเวอร์

นายธนะชัยกล่าวว่า วัตถุประสงค์ของการขายสินทรัพย์ดังกล่าว เพื่อการปรับปรุง process ในการดำเนินงาน และเพื่อนำเงินที่ได้รับไปชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ ซึ่งจะช่วยลดภาระหนี้สินและลดค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย และทำให้บริษัทมีสภาพคล่องทางการเงินที่ดีขึ้น

ต่อมา NMG แจ้งว่า ได้ลงนามในสัญญาจำหน่ายทรัพย์สินของบริษัท ในส่วนที่เป็นอาคารสำนักงานใหญ่ (พร้อมด้วยที่ดินที่อาคารตั้งอยู่) และพื้นที่สำนักงานซึ่งเป็นห้องชุดในอาคารเนชั่น ทาวเวอร์แล้ว โดยขายให้กับบริษัท ช.ชนะอนันตพาณิชย์ จำกัดเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2551 คาดว่าจะโอนกรรมสิทธิ์ในวันที่ 30 เมษายน 2551 มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน 955 ล้านบาท ชำระเงินงวดเดียวในวันโอนกรรมสิทธิ์

การขายตึกครั้งนี้เนชั่นขายถูกกว่่าที่ตั้งไว้ถึง 425 ล้านบาททีเดียว สำหรับบริษัทช.ชนะอนันต์ เป็นกิจการในเครือเจ้าสัวเจริญ สิริวัฒนภักดี ปรากฎการณ์ครั้งนี้ทำให้วงการสื่อมองว่าเนชั่นน่าจะถูกกดราคาลงมากเพราะ"ร้อนเงิน"

ขายตึกแล้วแต่NMGอาการหนักกว่าเก่าขาดทุนเพิ่ม แต่บริษัทลูกทำทีวีรวยขึ้่น

ผู้บริหารNMGบอกว่าหลังขายตึกแล้ว ในงวดปี2552น่าจะพลิกมาเป็นกำไร แต่เรื่องจริงคือครึ่งแรกปี2552นี้ขาดทุนหนักกว่าเก่า ในงวด6เดือนแรกปีนี้ บริษัทแจ้งผลขาดทุนสุทธิ 111 ล้านบาทจากปีก่อนกำไรสุทธิื1.11ล้านบาท

NMGแจ้งว่า สำหรับงวด 6 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2552 มีขาดทุนจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้ ส่วนแบ่งขาดทุนจากบริษัทร่วมสุทธิและอื่นๆจำนวน 68.22 ล้านบาท หากรวมภาษีเงินได้ 16.17 ล้านบาท ส่วนแบ่งขาดทุนจากบริษัทร่วมสุทธิ 25.03 ล้านบาท และรายการตั้งค่าเผื่อสินค้าล้าสมัยของสินค้าคงเหลือ 1.51 ล้านบาท ผลประกอบการสำหรับ 6 เดือนแรกของปี2552 จะแสดงเป็นขาดทุน 110.93 ล้านบาท เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ซึ่งมีผลกำไร 1.11 ล้านบาท

โดยผลการดำเนินงานของบริษัทมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

รายได้จากการขายและบริการในช่วง 6 เดือนแรก 2552 ลดลงร้อยละ 21 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี2551 เนื่องจาก รายได้จากการขายโฆษณาลดลงร้อยละ 27 โดยมาจากรายได้โฆษณาจากสื่อสิ่งพิมพ์ลดลงร้อยละ 36 เพราะมีการชะลอตัวทางเศรษฐกิจและความไม่แน่นอนทางการเมือง ในขณะที่รายได้โฆษณาจากสื่อทีวีและวิทยุเพิ่มขึ้นร้อยละ 16 และรายได้จากการให้บริการข่าวสารและโฆษณาผ่านสื่อระบบอิเลคทรอนิคส์ลดลงร้อยละ 8 นอกจากนี้ รายได้จากการจำหน่ายสิ่งพิมพ์ลดลงร้อยละ 19 โดยรายได้จากการจำหน่ายหนังสือพิมพ์ลดลงร้อยละ 8 และรายได้จากการจำหน่ายหนังสือพ๊อคเก็ตบุ๊คส์และการ์ตูนลดลงร้อยละ 33 นอกจากนี้รายได้จากบริการด้านการพิมพ์ การเป็นตัวแทนจำหน่ายหนังสือต่างประเทศ และบริการรับขนส่งเพิ่มขึ้นร้อยละ 35

สุทธิชัยเจอฟูกนิ่มNBCรองรับ แต่"จึงรุ่งเรืองกิจ"ติดดอยบ่นอุบ

คนทั่วไปมักเข้าใจว่าสุทธิชัยถือหุ้นใหญ่NMG แต่ความจริงเป็นสมพร จึงรุ่งเรืองกิจ แห่งไทยซัมมิต ออโตพาร์ต บริษัทชิ้นส่วนรถยนต์ ซึ่งเป็นพี่สะไภ้ของสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ

คนมักเข้าใจผิดอีกว่า ทักษิณ ชินวิตร เป็นแบ็คให้สุริยะกับพวกจึงรุ่งเรืองกิจ เข้ามาซื้อNMGเพื่อเทกโอเวอร์กิจการเนชั่น เพราะหมั่นไส้ที่ถูกเนชั่นตามล้างตามราวี

สรุปคือผิดทั้ง 2 เรื่อง

นางสมพร จึงรุ่งเรืองกิจ ผู้ถือหุ้นใหญ่อันดับหนึ่ง NMG กล่าวเปิดเผยว่า กลุ่มจึงรุ่งเรืองกิจเข้าไปซื้อหุ้นเนชั่นตั้งแต่ปี 2546 ด้วยเงินลงทุนหลายร้อยล้านบาท และปัจจุบันถือหุ้นประมาณ 20% นั้น หากราคาหุ้นเนชั่นขึ้นมาถึงต้นทุนที่ราคา 10 บาทต้นๆ ก็พร้อมจะขายทิ้ง

สาเหตุที่ตัดสินใจอยากขายหุ้นเนชั่นทิ้ง นางสมพร กล่าวว่า แม้บริษัทจะมีผลการดำเนินงานที่ดีขึ้น แต่บริษัทไม่เหลืออะไรแล้ว เพราะมีการขายทรัพย์สินเพื่อใช้ชำระหนี้ ซึ่งเป็นหนี้ที่ก่อมานานแล้ว ทั้งนี้กลุ่มจึงรุ่งเรืองกิจเป็นเพียงผู้ถือหุ้น ไม่มีส่วนร่วมบริหารแต่อย่างใด

“ในฐานะผู้บริหารบริษัทมหาชน ควรจะบริหารธุรกิจให้มีกำไร ซึ่งทำไม่ถูกที่ขายสินทรัพย์ส่วนใหญ่ไปใช้หนี้ ซึ่งไม่ว่าองค์กรไหน ถ้าทำธุรกิจดี หากขายสินทรัพย์ไปแล้วก็ซื้อใหม่ได้ แต่ไม่ใช่เนชั่น” นางสมพร กล่าว

นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ลูกชายของนางสมพร และหลานของนายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ อดีตรัฐมนตรีที่ใกล้ชิดทักษิณคนหนึ่ง และเขาเป็นผู้ถือหุ้นเนชั่นมัลติมีเดียอยู่ด้วย เคยให้สัมภาษณ์กับนิตยสารสารคดี ถึงเบื้องหลังการเข้าไปซื้อหุ้นNMGว่า เรื่องนี้ไม่มีอะไรซับซ้อนเลยครับ คือพี่สาวผมแต่งงาน คนที่พี่สาวผมแต่งงานด้วยคือหลานชายของคุณธนาชัย ธีรพัฒนวงศ์ [ประธานNMG] คุณธนาชัยเข้ามาคุยกับคุณแม่ว่า อยากให้ครอบครัวปรองดองกัน นั่นคือจุดแรกที่เราเข้าไปซื้อหุ้น ผมคิดว่าไม่มีอะไรซับซ้อน คือไม่มีเหตุผลเชิงธุรกิจ คุณแม่ไม่ได้ต้องการซื้อหุ้นเนชั่นเพื่อเข้าไปยึดครอง หรือเพื่อทำกำไร และตั้งแต่วันที่ซื้อจนถึงวันนี้ มันไม่เคยมีอยู่ในหัวของคนในครอบครัวเราเลยว่าจะซื้อเพื่อทำกำไร หรือเพื่อเข้าไปยึดครอง

"คืออย่างนี้ครับ ผมคิดว่าสื่อไม่ใช่ธุรกิจที่อยู่ๆ คุณจะเข้าไปเทกโอเวอร์ เข้าไปบริหารง่ายๆ ผมคิดว่าด้วยความเป็นสื่อ อย่างแรกที่สุดคุณจะต้องมีภาพลักษณ์อะไรบางอย่างในการที่จะเข้าไปบริหารสื่อได้ และเรารู้อยู่แล้วว่าด้วยภาพลักษณ์ด้วยนามสกุลของเรา เราไม่สามารถเข้าไปได้ เราไม่ได้คิดว่าจะซื้อเพื่อเข้าไปยึดครอง ทั้งหมดนั้นเป็นความเข้าใจผิดของคนอื่น"
**********

รายงานข่าวเกี่ยวเนื่อง:

เกาะติดรายงานข่าวเชิงสืบสวน(investigative news)กรณีเนชั่นปั่นหุ้นจองก่อนหน้านี้:

แฉ'เวชชาชีวะ'สมคบสื่อโล้นงาบผลประโยชน์ชาติ
โบรกฯคุกคามสื่อ!เตือนแมงเม่าอย่าซื้อหุ้นจองNBC
สื่อโล้นเย้ยกฎหมายซ้ำซาก เอาอีกแล้วขึ้นป้ายหราออกทีวีขายหุ้นจอง ไม่หวั่นเสือกระดาษกลต.
กลต.เงื้อฟันเนชั่นปั่นหุ้นจอง กนกหายซ่าคุก2ปี
เนชั่นเล่นกลเสกหุ้นเน่าเข้าตลาด เตือนแมงเม่าจองซื้อต้องระวัง ปัจจัยเสี่ยงการเมืองพลิกขั้ว
ลากไส้สื่อโล้น:ผิดจากนี้กรูให้เหยียบ!
เบื้องหลังโชคมหาศาลของเนชั่น มันคืออาชญากรรมย่ำยีชาติและประชาธิปไตย
*จำนนหลักฐานเนชั่นจ๋อย หยุดแล้วโฆษณาขายหุ้น สาวลึกเล่นกลเสกหุ้นเน่าเข้าตลาดขายแมงเม่า
*ไม่รู้จะรวยหรือซวยเละ หุ้นใหม่เนชั่นเสกพ้วงเดียว จากเน่าๆเอาล้างน้ำเข้าตลาดหุ้นเฉยเลย!
*เอาอีกแล้วสื่อโล้นกระบอกเสียงมาร์ค ไม่กลัวเสือกระดาษกลต. ตีปี๊บขายหุ้นผิดกม.โจ่งครึ่ม
*กนกปั่นหุ้นคุก2ปีไม่พอ กฎหมายชี้ต้องโดนเฉดหัวด้วย รู้แกวส่งเมียเป็นนอมินี จี้กลต.เร่งฟัน
*ร้องกลต.ฟันกนกคุก2ปีลูกพี่หยุ่นโดนด้วย ซี้ปึ๊กมาร์คเย้ยกฎหมายปั่นหุ้นเนชั่นกลางอากาศ
*ใครทุบหุ้นยังไม่แน่ แต่คนปั่นหุ้นคาหนังคาเขา มันเป็น"พวกเรา"-มาร์คว่าไง?!